नीति तथा कार्यक्रम पास जुइधुंकाः

संघीय संसदं सरकारया नीति तथा कार्यक्रम पास याःगु दु । नीति तथा कार्यक्रम पास जुइधुंकाः आः आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ या बजेट सञ्चालन यायेगु अधिकार सरकारयात प्राप्त जूगु दु । छगू ल्याखं नीति तथा कार्यक्रम पास मजूतलेया लागिं पेश्की बजेट कथं ज्याखँ याये हे माःगु जुल धाःसा पेश्की बजेट फछ्र्यौट याइगु खः । तर आः धाःसा सरकारयात अथे यानाः सनाच्वनेगु आवश्यकता मदयेधुंकूगु दु ।

थ्व ल्याखं विकास निर्माणया ज्या न्ह्याकेत सरकार पूर्ण रुपं सक्षम जूगु दु । तर स्थानीय निकाययात अधिकार सम्पन्न यायेगु, बछि धइथें अधिकार व आयोजना स्थानीय निकाय मार्फत हे सञ्चालन यायेगुनिसें कयाः थीथी कथंया स्थानीय निकाययात थ्व स्वयां अधिकार सम्पन्न यायेगु धाःसांतबि नं आः नं उकथंया बन्दोबस्त धाःसा याये फयाच्वंगु मदु । थाय्, ज्याकुथि व थःगु भवन हे मदुगु स्थानीय निकायतय्सं छक्वलं नीगू नीनिगू सरकारं छ्यला वयाच्वंगु अधिकार आवंलि स्थानीय निकाय मार्फत सञ्चालन यायेगु धयां जक याये फइ मखु ।

थज्याःगु परिवेशय् स्थानीय निकाययात थायया तकं अभाव सिर्जना जुइगु खनेदु । म्हिगः नगरपालिका व गाविसया छगू क्वथा कयाः स्वास्थ्य केन्द्र चले यानाच्वंपिसं आः नगरपालिका दुने हे थःपिंत अफिस माल धकाः माग याइगु इलय् पूरा याना बीगु अवस्था दइ कि मदइ ?

थ्व नं छगू महत्वं जाःगु न्ह्यसः कथं खने दयाच्वंगु दु । न्हापा थें आः नं स्थानीय निकायय् थीथी मन्त्रालय व विभागया कर्मचारी छ्वयेगु धाःसां कारवाही हे यातले वनेगु मनोस्थितिइ कर्मचारीत मदुनि । अथे अलोकप्रिय ज्या यानाः नेपाःया लखौं ल्याय्म्ह शक्तियात विदेश पलायन याकेत स्वयेगु छु चाला खः थ्व ? थज्याःगु कमी कमजोरीया बाबजुद् नं आः सुरकारं याकनं हे स्वदेशय् रोजगारमुलक ज्यात विकास यायेगु नीति काःगुलिं नं थ्व बजेटयात आः प्रतिपक्षीं अधिनायकवाद धाःसां तबि नं नेपाल सरकारया ज्या धाःसा तीब्र गतिं न्ह्याइगु अनुमान यायेगु थाय् यक्व खने दयाच्वंगु दु ।

आः शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगारमुलक ज्याखँय् फुक्कं स्थानीय निकायतय्सं हे ध्यान तयाः पूवंकेमाःगु खनेदु । अथे जुल धाःसा मनूत पिने वनाः थःगु हिचःति हायेकेगु स्वयां थन हे छुं यानाच्वनी । उकिं नं नेपाली समाजयात न्ह्यज्याकेत छुं कथंया ग्वाहालि जुइगु खनेदु ।

कतार, अष्ट्रेलिया, अरब थेंज्याःगु तांन्वःगु देसय् वनाः अथेहे ५० डिग्री तापक्रमय् ज्या यायेत बाध्य नेपाली ल्याय्म्हतय्त स्वदेशय् हे थीथी कथंया रोजगारया ग्यारेन्टी बीगु ज्या सरकारं यायेमाःगु खः । तर अथे न्हूगु व्यवस्था कायम यायेत अःपू धाःसा मजू । ल्याय्म्ह शक्तिया लागिं पिने जूसां ज्या यायेगु खः, थन जूसां ज्या यायेगु खः । पिने ज्या यायेबलय् थःगु चःति हायेकागु उपलब्धी विदेसय् लानाच्वनी । थन जूसा थःगु हे चा बांलाइ । थ्व भावनायात ध्यानय् तयाः हे स्थानीय निकायतय्त थीथी सीप स्यनेगु कथं शिक्षायात रोजगारमुलक दयेकेगु, स्थानीय घरेलु उद्योगत फुक्कं स्थानीय निकायपाखें हे सञ्चालन याकेगुनिसें सरकारया थीथी नीनिगू विषयत फुक्कं स्थानीय निकाययात लःल्हायेगु धाःगु खः । तर अथे मखुसें फुुक्कं कार्यालय हे तयेगु इलय् गन कर्मचारीया लागिं थाय्या बन्दोबस्त स्थानीय निकायं याये फइ ? थ्व सम्भावना हे मदुगु खँ जुयाच्वंगु दु ।

सरकारं जेठ १५ गते हे बजेट हयेगु, प्रदेश सरकारतय्सं असार १ गते बजेट हयेगु व असार १५ गतेया दुने फुक्कं स्थानीय सरकारतय्सं बजेट हयेगु कथं नीति तय जुया वःगु कारणं थुगुसी इलय् हे फुक्कं कथंया ज्या न्ह्यानाच्वंगु दु । नाप नापं संघीय सरकारं बजेट हे पारित यानाः लागू तकं यायेधुंकूगु अवस्थाय् आः विकास निर्माणया ज्यात तीब्र गतिं न्ह्यज्याइगु आशा याये छिं । तर म्हिगः गथे असारं ज्या सुरु यानाः बजेट फुकेगु हे जक ज्या याइगु खः, आः नं अज्याःगु हे जक प्रबृत्ति अप्वल वा बेरुजु खने दइगु चलन अप्वल धाःसा थन विकास निर्माणया ज्यां गति मकाइगु जक मखु कि भ्रष्टाचार व अनियमितता नं उलि हे ल्यहेँ ल्यहेँ बुयाच्वनीगु खनेदु ।

आर्थिक वर्षया बजेट पारित यायेत थुगुसी सरकारयात तसकं अःपुगु खः । विपक्षीं तकं न्हापांखुसी समर्थन यानाः बजेट पारित याना बिउगु खः । आः सरकारया नीति तथा कार्यक्रम तकं पारित जुइधुंकूगु अवस्थाय् थीथी कथंया नीति तथा कार्यक्रमय् दुथ्याःगु विषयय् बजेट विनियोजन यायेत नं सरकार खुल्ला जूगु दु । थज्याःगु मौकाय् थःपिंत माःगु विषयय् सरकारं निर्धक्क जुयाः बजेट छ्वये फइगु जूगु दु । थ्व स्वयां याउँगु खँ मेगु छु जुइ ?

बजेट व नीति तथा कार्यक्रम पास जुइधुंकूगु अवस्थाय् आः सरकारं थीथी योजनात सञ्चालन यायेत ढिला याये मजिउ । लिफिलिफि च्वनाः आकिवं मेगु बजेट वइ थें च्वन कि जक बजेट विनियोजन यानाः ध्यबा निकासा यानाः ज्या सुरु यायेगु खत धाःसा न्हापा थें हे थ्व बजेट फुक्कं फिसलय् क्वफ्वाये हःगु लः थें अथें हे सुना वनी । न्हापा न्हापा नं अथे जुइगु जुयाः हे बजेट इलय् वयेमाःगु व बजेट इलय् खर्च याये फयेकेत ज्या याकनं सञ्चालन यायेमाःगु माग जुयाच्वंगु खः ।

छगू इलय् नेपाल संवत् कथं न्हूदँया इलय् बजेट प्रस्तुत यानाः ज्या न्ह्याकेमाः धइगु खँ नं मन्त्रिपरिषदय् वःगु खः । यदि धाथें अथे हे यानाः बजेट पेश यायेगु ई परिवर्तन याये फत धाःसा असार श्रावण थेंज्याःगु वा वइगु मौसमय् जक ज्या न्ह्याकेगु प्रवृत्ति अन्त्य जुयाः मोहनि स्वन्ति थेंज्याःगु बांलाःगु मौसमय् विकासया ज्या न्ह्याके फइगु खः ।

बजेट वःसा ज्या यायेगु, बजेट मवःसा ज्या मयायेगु थेंज्याःगु सरकारी प्रबृत्ति आः स्थानीय निकायय् नं सुरु जूगु दु । अधिकार सम्पन्न धाःसां अथे आर्थिक अधिकार स्वयेगुली हे जक स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न थें खने दयाच्वंगु दु । थज्याःगु अवस्थाय् थीथी कथं स्थानीय निकायतय्त चूलाः वःगु अधिकार प्रयोग यानाः आः शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगारमुलक ज्याखँय् फुक्कं स्थानीय निकायतय्सं हे ध्यान तयाः पूवंकेमाःगु खनेदु । अथे जुल धाःसा मनूत पिने वनाः थःगु हिचःति हायेकेगु स्वयां थन हे छुं यानाच्वनी ।

उकिं नं नेपाली समाजयात न्ह्यज्याकेत छुं कथंया ग्वाहालि जुइगु खनेदु । म्हिगः राणातय् पालाय् थःपिनि दरवार दयेकेत पिनेया मनूत हयाः ज्या याकू थें झी थौं थःगु देय् दयेकेगु स्वयां मेपिनिगु देय् दयेकेत जक पिनेपिने वनाच्वनागु दु । अज्याःगु कथं आपालं आपाः विदेसय् वनाः ज्या यायेत वनेगु प्रबृत्ति स्वयां थन थःगु हे देसय् छुं यायेमाः धइगु भावना ब्वलंकाः थःगु हे देसय् हि चःति हायेकेगु भावनायात अझ विकास यायेमाःगु खनेदु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS