ख्यालि न्हिलि

भुखाय् ब्वयाः धरःग्वारा दुना मवंनिबलय्या खँ ।
तसकं हे बांलाःम्ह ल्यासे छम्हेस्यां घोषणा यात, ‘सु मिजं धरःग्वारा च्वकां तिंन्हुया वयेफइ, जि व मिजंलिसे हे ब्याहा यायेगु जुइ ।’
देय्न्यंकंया छम्हथे छम्ह बहादुर ल्याय्म्हत वल, तर धरःग्वारा खनीबलय् अनं तिंन्हुया वये फइगु आँट हे मदयाः अथें लिहां वनेमाल ।
छन्हु ९० दँ दयेधुंकूम्ह बुरा छम्ह आँट यानाः वल । ल्यासें व बुरायात नं धरःग्वारा दुथाय् ब्वना यंकल । बुरां व ल्यासेया म्हय् बः कयाः धरःग्वाराया स्वाहाने त्वाथः गल । अले नित्वाथः गयाः अनं झुग्रु ब्वात ।
‘थथे यानाः मजिउ, च्वं हे तिंन्हुयाः क्यनेमाः ।’— ल्यासें धाल ।
‘ब्याहा सु मूर्खं यानाच्वनी ? जि ला छंत ययेकाच्वंम्ह छम्ह जि नं खः धकाः क्यनेत जकं वयागु का ।’— बुरां लिसः बिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS