थ्व ख्वाः, जिगु थःगु हे ख्वाः खः ला ?

चिनाखं # पुष्प मुनंकःमि

जिं जिगु ख्वाः माः जुया
पचिपचि यानाः थिया स्वया
तर जिगु ख्वाः जिं लुइके मफु
न्हाय्कं न्ह्यःने दनाः स्वया
तर न्हाय्कनय् नं जिगु ख्वाः खंके मफु
थःगु ख्वाः माः जुयाम्ह जि
मामां गन जक मथ्यं जुइ शायद !

थौं जि कारय् च्वना अफिसय् वनाच्वना
थःगु बंगलाय् झासु लनाच्वना
इलय्ब्यलय् विदेशय् नं चाःहुला
समाजसेवा धकाः भचा दान बियाबलय्
जितः न्ह्यःने तये दयाः दबू हे लय्ताः
थबलय्, जिके मेपिंसं जिगु ख्वाः खंकल खनि ।

छकः हानं जिं न्हाय्कं न्ह्यःने थःत स्वया
धाथें थ्व ख्वाः, आः जिगु थःगु हे ख्वाः खः ला ?

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS