न्हय्गुलिं राजधानीइ कर्मचारी छ्वयेगु तयारी

येँ सरकारं प्रदेश प्रमुख व प्रदेशया अस्थायी राजधानी तोके यायेवं अन माःगु व्यवस्था यायेत व कर्मचारी खटे यायेत नं तयारी शुरु याःगु दु । आःयात उगु थासय् कर्मचारीत नं अस्थायी प्रकृतियापिं निं छ्वयेगु तयारी जुयाच्वंगु खँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयं सूत्रं धाःगु दु । छु प्रदेशय् ग्वःम्ह कर्मचारी माः, छु छु तहयापिं माः धइगु खँ क्वःछीगु लागिं छगू समिति गठन यानाः प्रतिवेदन दयेकेगु व उकियात मन्त्रिपरिषदं पारित यानाः लागू याकेगु खँ धाःगु दु ।

आः अस्थायी राजधानी तोके याःगु फुक्क हे प्रदेशया नगरय् प्रदेश सभाया बैठक गन च्वनेगु, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखया ज्याकू व आवास गन गन तयेगु धकाः सरकारं न्हापा हे अध्ययन याना तयेधुंकूगु दु । सरकारं राजधानी तोके जुइवं अन हे कर्मचारी छ्वयाः ज्या याकेगु खँ धाःगु दु । आःया लागिं तसकं अनुभवीपिं कर्मचारीत जक छ्वयेगु खँ नं धाःगु दु । कर्मचारी तोके जुइवं उमित छन्हु निन्हु प्रशिक्षण बियाः ज्याय् खटे याना छ्वइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS