झी कवि चित्तधर हृदयया निपु चिनाखँ

हेँयात

ब्याक्क झंगःतय् स्वले ख्येँ न्याक्क कत्तानाः तयु,
ख्येँ प्वलाः थः मच्त पिकयाः अमित त्वाः ल्वाकाः नकु,
छम्ह छ हे जक थःम्हमसियाः मूर्खताय् च्वन न्हां दुनाः,
छंगु ख्येँ छं हे मस्वःसा मेपिसं स्वःवइ सुनां ?

छं छ्वयाः ख्येँ तइगु लाःथाय्, लेँ, चुके, अथवा गले,
हेँपुलिं फुक मात्तु मालाः यनिगु तय् क्वेँल्ह्ये अले,
‘भ्वे’ धका न्याय्कइ व ख्येँया मानवं यंकाः मनाः
छंगु ख्येँ छं हे मस्वःसा मेपिसं स्वःवइ सुनां ?

माभतिं न्हय्थाय् ल्ह्ययाः नं म्वाकु खं ला थःमचा,
माकलं सी धुंकुसानं घय्पुनाः ज्वी थःमचा,
मां छ हे मखुला व ख्येँ या, मदुगु गय् माया वया !
छंगु ख्येँ छं हे मस्वःसा मेपिसं स्वःवइ सुनां ?

मूर्ति

अमि विश्वासे जिके दु भगवान
इच्छा छुं दयेमाः जिगु नं
गबलें हे भति अमिसं थुगु खेँ
मयाः परीक्षा जक हे नं ।
ला हि मखय्कं मूर्ति जि मखुला ?
कलाकारया जि खः ‘कला’
जडे जडे नं जीवन दु थनाः
सालाः काः मन मूर्ति–कलां ।
ख्यचाय्कु मदु जिगु गबलें वँसिख्वाः,
गबलें अबसं च्वनाः पित्याः,
गबलें गबलें क्वाःधक्काः वः
गबलें जिगु म्हुतु जाः प्याह्रां ।
गबलें न्ह्योवः सु–सां मदयाः,
गबलें ‘घेंघें धाः’ सः वः,
गबलें झ्यातुक स्वांकु कुब्वी माः
गबलें धाःसा फुसा नवः ।
यो व मयो वा न्ह्याः न्ह्याः धैगु
दु धकाः अमिसं मस्यू मखाः,
अमि योयो थें ज्वीमाःगु जि नं
अमि जक मुकतं जुयाः मखाः ।
मंकाः पृथ्वी मंकाः लःफय्,
मंकाः सर्गः मियात नं ।
याय् मफु अमिसं थःपिनि योथ्य
वाफय्, खुसिबाः, मिछ्वः गनं
जि जक छु खेँ थय् ज्वीगु न्ह्यबोसा
भक्त व द्यो–दीपालाःतय् !
जि नं तं–तिं पिकयाः धात्थें
‘भुखा’ जुयाः न्है ल्हाना छ्वे ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS