सहकारीं त्यासा काःपिं त्यासा पुलेत अनिइच्छुक

दिलिप शाही

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷ थौंकन्हय् सहकारीइ त्यासा कयातःपिं हे त्यासा पुलेत हे इच्छुक मजुयाच्वंगुलिं नं सहकारीत झन् झन् समस्याय् लानाच्वंगु दु । सहकारीं त्यासा कयातःपिंसं ध्यबा मपुल धकाः थीथी नगरपालिकाय् उजुरी लानाच्वंगु दुसा नगरपालिकातय्सं नं सूचं हे जारी यानाः याकनं ध्यबा पुलेत धयाच्वंगु दु । तर त्यासा कयातःपिं धाःसा त्यासा पुलेत इच्छुक जुयाच्वंगु मदु । त्यासा कयातःपिंसं सहकारी डुबे जुलकि थःपिंसं कयातयागु ध्यबा नं पुलेमालीमखु धयागु मानसिकतां सहकारीया ध्यबा मपुलेगु यानाच्वंगु खः ।

त्यासा काःबलय् थःपिंसं यानागु तमसुक भ्वँतय् छु च्वयातःगु दु धकाः तकं मसिउगुलिं यानाः नं त्यासा कयातःपिंसं सहकारीं छुं हे कारबाही याये फइमखु धयागु तायेकाः ध्यबा पुलेत मस्वइगु खँ छम्ह सहकारीया व्यवस्थापकं धाःगु दु ।

‘किस्ता पुले महःगुलिं त्यासा कयातःम्हेसित फोन यानाः याकनं किस्ता पुलेमाल, मखुसा छेँय् लिलामय् छ्वयेमाली धकाः धया । तर सहकारी दक्वं डुबे जुयाच्वंगु दु, गुलिखे सरकारी बिसिउँ वनाच्वंगु दु । थथे जुयाच्वंगुलिं आः तत्काल किस्ता पुलेमते धकाः सल्हा बियाच्वंगु दु धकाः लिसः वल,’ उम्ह व्यवस्थापकं त्यासा पुलेत ताकेत यानाबलय् थःम्हं यानागु अनुभव थुकथं कनादिल ।

वय्कलं धयादी, ‘२५ लाख तका त्यासा कागुली साँवा ब्याज यानाः ३२ लाख थ्यने धुंकल । ३ आना जग्गाय् दयेकातःगु छेँ बरः तयाः त्यासा काःगु खः । उगु छेँ दृष्टिबन्धक यानाः रोक्का जुयाच्वंगु दु । सहकारी बिसिउँ वन धाःसा दृष्टिबन्धकय् लानाच्वंगु जग्गा जन्मकाःछि फुकुवा यायेफइमखु धकाः तकं त्यासा कयातःपिंसं मसिउ ।’

वय्कःया थज्याःगु हे मेगु नं अनुभव दु । वय्कलं कनादी, ‘त्यासा काःम्ह सम्पर्कय् हे मवःगुलिं छेँय् हे वनाः नापलाना । याकनं त्यासा पू मखुसा नगरपालिकाय् रिपोर्ट यानाः छेँय् बुँ रोक्का याये मालेफु धकाः ख्याच्वः बिया । उबलय् लिसः वल – जिं त्यासा कयागु भ्वँ ला यानातयागु दु । तर जिगु छेँय् बुँ वनीकथं भ्वँ यानागु मदु । गथे जुयाः जिगु छेँ बुँ वनी ?’

त्यासा बीबलय् सहकारीया पदाधिकारीतय्सं त्यासा काःपिंत याकूगु भ्वँतय् छु छु च्वयातःगु दु धकाः स्पष्ट याना मबिउगुलिं हे त्यासा काःपिंनि थज्याःगु धापू वःगु जुइमाःगु धयागु वय्कःया बिचाः दु । वय्कलं धयादी, ‘त्यासा काइपिंसं त्यासा कायेबलय् याकीगु तमसुक भ्वँ तकं बांलाक मब्वं धयागु थुकिं स्पष्ट याः ।’

सामान्यतयाः बैंक व सहकारीं त्यासा बीगु इलय् याकीगु भ्वँतय् त्यासा मपुल धाःसा त्यासा काःम्हेसिया छेँ–बुँपाखें जूसां त्यासा असुल उपर यायेगु धकाः च्वयातःगु दइ । उकियात त्यासा काःपिंसं बांलाक मथूगुलिं हे त्यासा काःपिंसं त्यासा मपूसां थःपिंत छुं यायेफइमखु धयागु मानसिकता तयाच्वंगु खनेदु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS