‘येँ देय् म्हसीके’ ब्वनीपिं विद्यार्थीयात सिरपाः

येँ – थनया त्यौड माविइ नेपालभाषाया ‘येँ देय् म्हसीके’ विषयय् दकलय् अप्वः ल्याः हःम्ह छम्ह मिसा व छम्ह मिजं विद्यार्थीयात न्याद्वः न्याद्वः तका सिरपाः बीगु जूगु दु । भाषासेवी कमल तुलाधरं न्यागू तगिंया विद्यार्थीतय्त थ्व सिरपाः बीगु इच्छा प्वंकादीगु खः । थ्व सिरपालं येँ देय् म्हसीके विषययात स्थानीय जनतां नं ग्रहण याःगु अर्थय् काःगु दु ।