वीर्यय् शुक्राणु म्हो जुइगु थःगु निंतिं नं खतरनाक

मिजंतय् वीर्यय् शुक्राणु म्हो जुल धायेवं वयागु प्रजनन क्षमता नं म्हो जुइ । तर आः जूगु छगू शोध लिपा वैज्ञानिकतय्सं शुक्राणु म्हो जूपिं मिजंतय्सं मचा बुइके मफुगु खँय् जक चिन्ता कायेगु मखुकि थःगु स्वास्थ्ययात कयाः ध्यान बिइगु वेश जुइगु सुझाव बिउगु दु । उगु शोधं शुक्राणु म्हो जूपिं मिजंतय्त मेमेगु स्वास्थ्य समस्या नं खनेदुगु लुइकूगु खः । शुक्राणुया ल्याः म्हो जुलकि उकिं छिगु म्हय् नं दक्वं ठीक मजू धयागु क्यनी धयागु खँ उगु शोधं लुइकूगु खः ।
थ्व शोध शुक्राणु म्हो जूपिं ५,१७७ म्ह मिजंतय्के यानास्वःगु खः । शोधं छुं पत्ता लगे जुल धाःसा उपिं मध्ये २० प्रतिशत मिजंत ल्ह्वनीगु, उच्च रक्तचाप व कोलेस्ट्रोल अप्वइगु थेंज्याःगु समस्यां ग्रस्ति दु । अथेहे उमिके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नं म्हो खनेदु ।
उकिं शोधकर्तातय्सं सुझाव बिउगु दु कि सुयागु वीर्यय् शुक्राणु म्हो खनेदु, उमिके स्वास्थ्य सम्बन्धी मेगु समस्या नं दयेफु, उकिं बांलाक जाँच याःसा बेश जुइ ।
वीर्यय् शुक्राणु म्हो जूगु वा वीर्यया गुण म्हो जूगु कारणं हरेक स्वज्वः तिपु मध्येय् छज्वः मांअबु जुइमफइगु समस्या दु । इटलीइ याना स्वःगु थ्व शोध लिपा उमिसं गुम्ह मिजं प्रजनन क्षमताया निंतिं संघर्ष यानाच्वंगु दु, उमिगु सामान्य स्वास्थ्यय् नं समस्या दु धयागु निष्कर्ष पिकाःगु खः ।
शुक्राणुं म्हो दुपिं मिजंत मेटाबोलिक सिन्ड्रोम लिसे नं ल्वानाच्वंगु जुइ । उमिगु तौल, उमिगु म्हधिकः स्वयां अप्वः जुइ, अले उमित हाइब्लड प्रेसर जुइगु सम्भावना नं यक्व दयाच्वनी । थुकिं यानाः उमित डाइबिटिज व हृदयघात जुइगु सम्भावना नं अप्वया च्वनी ।
थुकिया लिसें उमिके सामान्य स्वयां १२ गुणा म्हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दइ । अथेहे मांसपेशी कमजोर जुइगु सम्भावना नं दइसा क्वँय् नं ज्यला वनाः चिपु जूवनी । क्वँय् कमजोर जुइ, अले छुं जुइवं त्वःधुलीगु सम्भावना दयाच्वनी ।
युनिभर्सिटी अफ ब्रेसाय् एन्डोक्रोनोलजीया प्रोफेसर डा अल्बर्टा फर्लिनया नेतृत्वय् थ्व शोध जूगु खः । शोध लिपा वय्कलं धयादीगु दु, ‘प्रजनन क्षमताया समस्यां ग्रस्त मिजंतय् निंतिं थ्व खँ महत्वपूर्ण दु कि उपिं थुकिया लिसें मेमेगु समस्याय् नं लानाच्वंगु दु । समस्या उमिगु प्रजनन क्षमताय् जक मखु, उमिगु जीवनय् हे दु ।
उकिं प्रजनन क्षमताया मूल्यांकन यायेबलय् मिजंतय्त मेमेगु ल्वचं नं थियाच्वंगु दु कि धयागु स्वयेगु बांलाःगु मौका नं खः ।’
थ्व अध्ययन लिपा शोधपत्र च्वःम्हेसिनं धाःगु दु— वीर्यय् शुक्राणुया म्हो जूगु धयागु मेटाबोलिक समस्याया प्रमाण ला मखु, तर थ्व निगुलिं समस्या थःथवय् स्वानाच्वंगु धाःसा दइ ।
शोधकर्तातय्सं टेस्टोस्टेरोनया म्होतिया सम्बन्ध धाःसा थ्व समस्यालिसे तप्यंक हे दुगु खँ धाःगु दु । डा. फर्लिनं सुझाव बिउगु दु– यदि सुं मिजनं प्रजनन क्षमताया जाँच याकः वनेत्यनागु दुसा थःगु स्वास्थ्य पूवंक जाँच याकूसां बांलाइ । तर म्हो हे मनूतय्सं जक वीर्यया जाँच याकःवइबलय् थःगु स्वास्थ्यया पूर्वक जाँच याइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS