आसकुति पाखें गुलि आस यायेगु ?

आसकुति खँग्वःया अर्थ अझ अप्वः छुं दइला वा जुइला धकाः आस यायेगु खः । चलनचल्तीया खँग्वः त्याये कयाः धायेगु खःसा थुकिया अर्थ लोभ यायेगु वा लोभि जुइगु नं खः । थथे हे लोभ याइम्ह वा धाये आसकुति जूम्ह छम्ह मिसाया दुबिस्तां जाःगु बाखं कःघानातःगु नेवाः फिल्म ‘आसकुति’ आः स्वकुमिया न्ह्यःने पिलू वइगु लँपुइ थ्यंगु दु । थ्व फिल्मया निर्देशक सुरेन्द्र तुलाधर खः ।

सुरेन्द्र तुलाधर नेपालभाषाया फिल्म व संगीतख्यःया छम्ह नांजाम्ह कलाकःमि खः । वयात छम्ह फिल्म निर्देशक, छम्ह कलाकार वा छम्ह म्येँ च्वमि वा फिल्म च्वमि धकाः वा मेमेगु छुं नं कथं नां बियाः चिइफइ मखु । अथे धइगुया अर्थ वय्कः छम्ह बहुप्रतिभाशाली कलाकःमि खः । वय्कःया निर्देशनय् तयार जूगु दु “आसकुति” । फिल्म च्वज्याय् ल्हाः न्ह्याःम्ह सुरेन्द्र तुलाधरं आपालं फिल्म व टेलिफिल्म च्वये धुंकल । शायद “आसकुति” हे छगू अज्याःगु फिल्म जुइ गुगु फिल्म सुरेन्द्र तुलाधरया निर्देशनय् तयार जूगु तर मेम्हेसिनं च्वःगु फिल्म खः । बरु सुरेन्द्र तुलाधरं च्वःगु फिल्म मेम्हेसिनं निर्देशन याःगु दसु लुइके फइ तर मेम्हेसिनं च्वःगु फिल्म वय्कलं निर्देशन याःगु थ्व हे न्हापांगु जुइमाः । थ्वसिबें न्हापा सुरेन्द्र तुलाधरं च्वःगु “याकः म्ह्याय्” या निर्देशन राजु स्यःस्यः अले “थ्व ला ग्यानापु स्टायल” या निर्देशन भोगेन्द्र मानन्धरं याःगु खः ।

थ्व “आसकुति” फिल्मया च्वमि सुरेन्द्र शाक्य खः । मेम्ह च्वमिया बाखंयात कयाः न्हापांखुसी निर्देशन यानागुयात कयाः भाजु तुलाधरं धयादी,“ थ्व बाखं न्यनेसाथं हे थुलि बांलाः ताल कि मेगु विकल्प हे मखन । थुकी फिल्म दयेकेगु खँ वःबलय् जिं सहर्ष स्वीकार याना, अले फिल्म दयेका ।”

 थ्व फिल्मया बाखंयाबारे कनेगु झ्वलय् वय्कलं आसकुति नुगः दुम्ह छम्ह मिसाया जीवन व अप्वः आसकुति जूगुया लिच्वः कथं थः परिवार व मांअबुलिसे गथे जुयाः बायेमालि धयागु दुग्यंगु बाखं दुगु खँ कन । थ्व फिल्मयात कलात्मक फिल्मया रुपय् दयेकाःगु खँ नं न्ह्यथन ।
नेपालभाषाया फिल्मख्यःयात स्तर थकया यंकेमाःगु व व्यावसायिक प्रदर्शन नं अप्वयेका यंकेमाःगु खँयात नुगलय् तयाः “आसकुति”यात उगु कथं हे तयार यानागु खँ नं निर्देशक तुलाधरं न्ह्यथन । “थ्व फिल्मया मू पात्र छम्ह मिसा खः । उम्ह मिसा पात्र म्हितेत आपालं न्हूपिं व पुलांपिं कलाकार स्वया, तर रोलय् ल्वः ख्वाः मवल । थुबलय् हे छगू नेवाः शर्ट फिल्म “कल्ली” लुमंसे वल । उकी म्हितूम्ह छम्ह मिसा लुमंसे वल । न्यनेकने याना स्वयाबलय् वयागु नां कृष्णा श्रेष्ठ धकाः सिल । फेसबुकय् माला, लुत । स्वापु तया । न्हापांखुसी नापलाबलय् फिल्म म्हिते थें खँ मल्हाः । कृष्णायात खने धुंकाः मेपिं सुं पाखे नं मिखा मवन । धाथें हे आसकुति ख्वाः वःम्ह मिसा जुइत ल्वःम्ह कृष्णा हे थें च्वन । व छम्ह मचाया मां, छेँ यानाच्वंम्ह । तर वया दुने दुबिना च्वंगु कलाकारितां जितः सालाकाः थें वयात नं “आसकुति” या बाखनं सालाकाल । फिल्म म्हितेत तयार जुल । अले आसकुतिया ज्या न्ह्यात,” आसकुति फिल्मय् मेन लिड रोल म्हितूम्ह कृष्णा श्रेष्ठयात गुकथं ल्यया धइगु खँयात कयाः निर्देशक सुरेन्द्रतुलाधरं थथे धाल ।

अथेहे तुं “आसकुति” फिल्मय् आसकुति मिसाया जहान जुइम्ह पात्र मालेगु झ्वलय् सुरज व्यन्जनकारयात ल्ययागुयात कयाः निर्देशक तुलाधरं धाःकथं थ्व बाखं न्यंसां निसें उगु पात्रय् ल्वःम्ह धइम्ह सुरज व्यन्जनकार हे थें च्वन । बाखं ब्वंक्वपतिं उगु पात्रय् सुरज व्यन्जकार हे लुया वइगु हँ । सुरज व्यन्जनकार नेपालभाषाया संगीत व फिल्मख्यलय् तसकं सक्रियम्ह कलाकःमि खः । आपालं फिल्म व म्युजिक भिडियो म्हितेधुंकूम्ह सुरज व्यन्जकारयात वयागु सक्रियताया कारणं नेवाः सुपरस्टारतकं धायेगु यानातःगु दु । छम्ह सक्रियम्ह कलाकार अले आपालं फिल्म व म्युजिक भिडियो अले दबू प्याखं म्हितेधुंकूम्ह सुरज व्यन्जकारयात निर्देशक सुरेन्द्र तुलाधरया निर्देशनय् म्हितेगु ह्वताः चूमलाःनीगु खःसा फिल्म, संगीत व दबू प्याखंया निर्देशनय् मदिक्क ज्या याना वयाच्वंम्ह निर्देशक सुरेन्द्र तुलाधरया निर्देशनय् सुरज व्यन्जनकार म्हितूगु “आसकुति” हे न्हापां खुसी खः ।

नेपालभाषा एकेदेमीया ग्वसालय् जूगु छधा प्याखं ब्वज्याय् निर्देशक सुरेन्द्र तुलाधरया निर्देशनय् “डा. कान्छाभाइ” नांयागु छधाः प्याखं न्ह्यब्वःगु खःसा व हे ब्वज्याय् सुरज व्यन्जनकारं आर्यम नकःमिया निर्देशनय् “चन्द्रहार” नांयागु छधाः प्याखं म्हितूगु जुयाच्वन । सुरेन्द्र तुलाधरं अन नं सुरज व्यन्जकारया अभिनय स्वःगु जुयाच्वन । उबलय् हे वयागु नुगलय् छन्हु सुरजनाप छगू फिल्म दयेकेमानि धयागु खँ मनय् लुया वःगु खः ।

“आसकुति” फिल्मय् सुरज व्यन्जनकारं याःगु ज्या स्वयाः निर्देशक तुलाधरया नुगः तसकं हे चकंगु खनेदुसा थ्व फिल्मय् कृष्णा श्रेष्ठ व सुरज व्यन्जनकारजक मखसे सुरज नापित व रोजिना सुवालया नं मेन रोल दुगु व उमिसं नं तसकं बांलाक अभिनय याःगु खँ निर्देशक तुलाधरं न्ह्यथँगु दु ।

थ्व फिल्मय् रामराजा भाम, रन्जना सितिखु, रोहन प्रजापति, बुलाल महर्जन, सबिनरत्न शाक्य, कृष्टिना शिल्पकार, सुजन बज्राचार्यया नापनापं नगीना जोशी, सुनिता श्रेष्ठ, कृष्णभक्त महर्जन व अकलमान महर्जनया पाहाँ भूमिका दु । फिल्मय् सकसिनं बांलाक अभिनय याःगु कारणं फिल्म तसकं बांलाःगु दावी निर्देशक तुलाधरया दु । वय्कलं थ्व फिल्मयात छगू कलात्मक फिल्मया रुपय् प्रचार याना वयाच्वंगु दु ।
फिल्म धइगु खास यानाः मनोरन्जनया माध्यम खःसा कलात्मक फिल्मया रुपय् थ्व फिल्मयात चर्चा यायेमाःगु बारे सुरेन्द्रं धाइ, ‘छेँ दयेकीबलय् झ्याः, ध्वाखाः ला तये हे माः । गुलिसिनं गज्याःगु झ्याः ध्वाखा तइ, गुलिसिनं गज्याःगु झ्याः ध्वाखा तइ, तर जिं कलात्मक बुट्टा कियातःगु झ्याः ध्वाखाः तयेगु कुतः याना, उकिं थ्व फिल्मया ख्वाःपाः कलात्मक खनेदत ।’

दकलय् न्हापां फिल्मया बाखं धइगु छेँय् दयेकेत माःगु जग्गा खःसा जग्गा चट्टमिले जुल धाःसा उकी छेँय् दनेबलय् छेँय् नं बांलाइ थें थ्व फिल्मया बाखं नं अथे हे चट्ट मिले जूगु जग्गाया दर्जा निर्देशक तुलाधरं बिल ।

थौंकन्हय् सुरेन्द्र तुलाधर “आसकुति” फिल्मयात व्यवस्थित रुपं क्यनेज्या न्ह्याकेगुलिइ लगे जुयाच्वंगु दु । फिल्म बांलाक दयेकेगुलि गुलि नुगः क्वसायेकाः ज्या याःगु खः उलि हे नुगः क्वसायेकाः फिल्मया क्यनेज्या ताःलाकेगुलि लगे जुयाच्वंम्ह सुरेन्द्र तुलाधरया कथं थ्व फिल्मयात मेमेगु नेवाः फिल्म थें च्यागू झिगू च्यारिटी शो दुनेजक लिकुंकेगु मखु धकाः तःधंगु फिल्म क्यनीगु हलय् हे क्यनेगु ग्वसाः ग्वया च्वनादीगु दु । नेपाःया नापनापं नेपालं पिने च्वनाच्वंपिं नेवाःत जक मखु नेपाःमिपिनिगु दथुइ हे थ्यंकेगु ग्वसाः निर्देशक तुलाधरयागु खः ।
आयाम फिल्मया निंतिं बुलाल महर्जनं निर्माण याःगु थ्व फिल्मया किपालुमि व छ्यायफ्वाय्कःमि (सम्पादन) अमर चित्रकार खः ।

थुकी निपु म्ये नं दुथ्यानाच्वंगु दु । सुरेन्द्र तुलाधरं हे च्वःगु म्येयात संगीतकार नील शाक्यं लसय् हंगु दु, गुगु म्येँ सतिश महर्जन, निशा देसार, दिपा महर्जनपिंसं हालातःगु दु । म्यँेया निंतिं निशिला शाक्यं हुलाप्याखं स्यंगु दु । संगीत संयोजन भुपेन्द्र बज्राचार्य, रेकर्डिष्ट सुरेन्द्र श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक सबिनरत्न शाक्य व समाःया ज्या पुजा शाहीं याःगु थ्व फिल्मया डबिङ्ग व मिक्सिङ्ग बागबजारया सिनेजोनय् याःगु खः ।

नेपाःया ततःधंगु फिल्म डबिङ्ग मिक्सिङ्ग याइगु सिनेजोनय् डबिङ्ग मिक्सिङ्ग जूगु थ्व फिल्मयात छगू बांलाःगु फिल्मया रुप बिइत तसकं मेहेनत याःगु खनेदुसा थ्व फिल्मं गज्याःगु रुप काल धयागु खँ फिल्म स्वये धुंकाः चर्चा यायेगु जुइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS