झिदँ तक मांया सीम्ह फ्रिजय्

एजेन्सी – जापानया छम्ह मिसां झिदँ तक थः मांया सीम्हयात फ्रिज तयातःगु लूगु दु । प्रहरीं ४८ दँया युमि योशिनो नांया उम्ह मिसायात ज्वनेधुंकूगु दु । प्रहरीं धाःकथं उम्ह मिसां झिदँ न्ह्यः थः मां सिनाच्वंगु अवस्थाय् लुइवं फ्रिजय् तयातःगु खः । थः मांलिसे च्वना वयाच्वनागु टोकियोय् च्वंगु छेँय्त्वः ते मास्ति मवयाः सीम्ह फ्रीज तयागु बयान बिउगु खँ प्रहरीयात उद्ढृत यासें स्थानीय सञ्चारमाध्यमं धाःगु दु ।

छेँ बाहाः मपूलिं योशिनोयात छेँय् नं पितिनेधुंकाः छेँया सरसफाइ यानाच्वंगु इलय् सफाइकर्मी छम्हेसिनं फ्रिजय् सीम्ह तयातःगुलुइकूगु खः । योशिनोया मां छुं कारणं गुबलय् सीगु धयागु सीमदुनिगु खँ धाःगु दु । तर वयागु सीम्हय् धाःसा छुं कथंया दाख्वं धाःसा खनेमदुगु खँ धाःगु दु । मांम्हेसिया सीम्हयात कयेकुंकाः फ्रिजय् दुने तयातःगु लुइकूगु खः । योशिनोयात शुक्रवाः टोकिया लिक्कसं लाःगु शहर चिबाकोया छगू होटलं ज्वंगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS