चुलिचिया चलाखी

चुलिचा ग्वंगः लँ दापा जुयाः फ्याकधोंतय्गु बस्तीइ लाःवन । द्यः खिउँखिउँ धायावये धुंकल । “आः गन वनेगु …” बिचाः यायां वया भुइचःति हाल । थुबलय् लाक हे गोलेचा फ्याकधों अन थ्यंकः वल । चुलिचा ग्वंगःयात खंबलय् वया ई चुकुचुकु वन ।

“जि चुलिचा खः । जितः चछि थन च्वने बियादिसँ ।” चुलिचां ग्याग्यां नवात ।

“चुलिचा ग्वंगःयात खंबलय् हाकुचा, भुयूचा, सियूचा फ्याकधोंतय् नं म्हुतुइ ई बुयावल । इपिं चुलिचिया न्ह्यःने वन अले वयात नयेथें यानाः स्वयाच्वन । चुलिचां आः बांलाक हे थुइ धुंकल कि वयागु निंतिं तःधंगु हे संकट वयेत्यंगु दु । भचा जाःबलय् बस्तीइ च्वंपिं फ्याकधोंत दक्व हे अन मुंवये धुंकल ।

“हे भगवान, आः जिं थःत थुमिगु ल्हातय् लाके मबीगु गथे यानाः ।” चुलिचां बिचाः यात । वया म्ह थुरुथुरु खानाच्वंगु दु ।

“दाइपिं, जि आपतय् दु । चछि च्वनेत थाय् छकू बिउसा छिकपिनि जय जुइ । छिकपिं सुनानं हे जिं स्वये, ग्वंगः हाःगु न्यने मनंनि जुइ । जिं ‘कुकुल्यांकू’ यात कि खिउँ बिसिउँ वनी, सुर्द्यः पिहां वइ, पालापाला थिनाः ।” चुलिचां धाल । थुबलय् लाक हे हाकुचां गोलेचिया न्हाय्पनय् खुसुक्क धाल, “शिकार आः झीगु हे ल्हातय् दु । गबलय् यल, अबलय् नयेफु । उकिं वयात नये न्ह्यः व हाःगु छक्वः छाय् मन्यनेगु ? झीसं गबलें नं ग्वंगः ‘कुकुल्यांकू’ हालीगु धाःगु न्यने मनंनि ।”

इपिं खुसुखुसु खँ ल्हानाच्वंगुलिं हे चुलिचां सीकल कि फ्याकधोंतय्त वयागु खँया प्रभाव लाये धुंकूगु दु ।

“छ जिमिथाय् थन च्वनेफु । तर छं ‘कुकुल्यांकू’ हालाः खिउँ चिइका छ्वयाः सुथ जूगु क्यने हे माः ।” फ्याकधोंतय्सं धाल ।

चुलिचा राजी जुल ।

“जिपिं छ हालीगु पियाच्वने । छं बस्तीया दथुइ लाक च्वंगु सिमाय् च्वनाः चा बिकि । सिमाय् च्वनाः कुकुल्यांकू हाल धाःसा छ हाःगु जिमिसं बांलाक तायेकेफइ । का सिमाय् च्वं हुँ ।” सियुचा फ्याकधोनं धाल । बहनी जुयावल । अथे जुयाः फ्याकधोंत सकलें थःथःगु छेँय् लिहां वनाछ्वत ।

चुलिचा नं सिमाया छकचाय् गयाः थहां वन।द्यः न्याक्क हे खिउँयावल । बस्ती सुनसान जुयावल ।

चुलिचां बिचाः यात, “आः लुसुक्क बिसिउँ वनेमाल”, तर मेगु मनं धाल, “फ्याकधोंत तसकं चलाख जुइ । गनं सुलाच्वंगु नं जुइफु ।”

चुलिचा आः गबलय् बाचाई जुइ धकाः पियाच्वन । वं सिउ कि बाचा जालकि फ्याकधोंतय्सं स्याक्क हे न्ह्यः वयेकी । थुबलय् लाक हे फ्याकधोंतय्गु बस्तीइ शिकारीतय्गु पुचः खने दयेकः वल । इपिं फ्याकधोंत लानाः चिडियाखानाय् मी यंकीपिं खः ।

शिकारीत फ्याकधोंतय्गु छेँया पिने पिने च्वनाः ताक स्वयाच्वन । सकसिकें छगू छगू जाल दु। चुलिचां शिकारीतय्सं छु यायेत्यन धायगु खँ थुइके धुंकल । तर सुथ जुइ स्वयां न्ह्यः फ्याकधोंत पिहां वइगु खने मदु । फ्याकधोंतय्त शिकारीतय्गु जालय् क्यंकेगु उपाय चुलिचां बिचाः यानातःगु दु । वं व हे इलय् ‘कुकुल्यांकू’ हालाबिल ।

थुकिं यानाः फ्याकधोंतय् न्ह्यः स्यन । इमि स्वये सुथ जुल धकाः च्वन । सुथ जूगु स्वयेत इपिं वाथाइथिं दन । मिखा गिलिगिलि यायां इपिं पिहां वल ।

तर थ्व छु … स्वःस्वःथाय् खिउँसे च्वं । कां थें खिउँसे च्वनाच्वंगु उगु इलय् फ्याकधोंतय्सं छुं खंकेमफुत अले इपिं शिकारीतय्गु जालय् क्यन । बस्तीयापिं फ्याकधोंत दक्वसित जालं भुनाः शिकारीतय्सं ज्वनावन । फ्याकधोंत थःपिंत खूब चलाख तायेकीपिं खः । तर चुलिचा ग्वंगलं इमित माथ यानाबिल ।

फ्याकधोंतय्त ज्वनाः शिकारीत तापाक वने धुंकूसेंलि चुलिचा ग्वंगःया नं सासः थहां वल । सुथ जुइ न्ह्यः हे व थःगु छेँपाखे स्वयाः वनाछ्वत ।

  • उषा वज्राचार्य

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS