विहारय् वने मास्ति वः । तर दान यायेत ध्यबा मदु। काय म्ह्याय्पिंके कायेमाः । सकसिनं झ्वःलिक दान याइ । सकसियां ल्हातय् झितकां कम जुइमखु। जिं न्ह्याबलें न्यातका दां दान यायेगु। न्हापा ला नितका जक । थौंकन्हय् नितका वंगु नं मदु। न्यातकां कम गथे बीगु? उकिं जि  न्हियान्हिथं विहारय् मवना । अष्टमि ला मत्वःता । मेबलय् इलय् ब्यलय् जक वना ।

न्हियान्हिथं विहारय् वने मंदुम्ह तःमांया ब्यथा खः थ्व । विहार शान्तगु थाय् । दुहां वनेवं मन याउँसे च्वं । अझ धर्मदेशना न्यनेवं सत्मार्ग लुया वः थें च्वं । विहारय् दान बीमाः । दानया महिमा अपरम्पार । थ्व सकसियां सिउ । उकिं सकलें दान बीत न्ह्यचिली । दान बी दयाः लय् ताइ । गुलिं ला धर्मदेशना यानाच्वंथाय् वनाः दान बिउ वनी । गुलिसिनं सछि दान याइ । गुलिसिनं न्यातका, झितका । ध्यबा जक मखु, चीवर, भोजननापं विहार तकं दान याइ ।

दान गुलि यायेमाः, छु दान यायेमाः धइगु नियम मदु। थःगु गछेकथं दान यायेगु। माःकथंया हलंज्वलं दान यायेगु हे तःधंगु दान खः । तःधंगु वा यक्व दान यायेवं यक्व पुण्य प्राप्त जुइगु मखु। श्रद्धा व सत्कारकथं बीगु दानं महान फल दइ । बुद्धकालय् छम्ह गरीबम्ह मिसा दु। वयाके दान बीत छुं वस्तु मदु। वयाके फ्वसा ह्वयेधुंकूगु जा जक दु। उकी नं चितकं मदु। वं थःके दुगु उगु जा तथागयात दान यायेगु विचाः यात । वं तथागतयात उगु हे जा दान यात । दान यायेवं वया चित्त प्रशन्न जुल । थ्वहे दानया कारणं व सिना वनाः देवलोकय् जन्म जुल । देवलोकय् सुवर्णवर्ण
शरीर जुयाः जन्म काल ।

राजगृह नगरया छम्ह मिसाया घटना नं न्ह्यथने । छगू इलय् राजगृह नगरय् ल्वचं भय जुल । आपालं मनूत सित । आपालं थःगु छेँ त्वःताः मेथाय् वन । छम्ह मिसाया छेँजः सकलें सित । व याकःचा जुल । ल्वचं कइगु भय खनाः ग्यात । व अनं दक्व त्वःताः वन । न्हूगु थाय् न्हूगु वस्ती । व छखा छेँया लिउने च्वनेगु यात । वयात खंपिं सकसितं वप्रति माया ब्वलन । व नापसं च्वंगु छेँ थुवालं वयात क्वःगु जा बिल । गबलें थःयाके ल्यंगु यागु बीगु यात ।

दान गुलि यायेमाः, छु दान यायेमाः धइगु नियम मदु। थःगु गछेकथं दान यायेगु। माःकथंया हलंज्वलं दान यायेगु हे तःधंगु दान खः । तःधंगु वा यक्व दान यायेवं यक्व पुण्य प्राप्त जुइगु मखु। श्रद्धा व सत्कारकथं बीगु दानं महान फल दइ ।

छन्हु आयुष्मान महाकाश्यप अन भोजन यायेत बिज्यात । उम्ह मिसां वसपोलयात खन । तर वयाके दान बीत योग्य भोजन मदु। वया थलय् क्वःगु जा जक दु। उकी नं घाँय्या कुचा व धू वने धुंकल । अतिकं ख्वाउँसे च्वंगु सवाः हे मदुगु, भतिचा जक जा । वं स्थविरयात उगु भोजन दान यायेगु आँट याये मफुत । तर वसपोल अनं लिचिला बिमज्याः । थःगु हे न्ह्यःने दनाच्वंगु खन । स्थविरं थःपाखें भोजनया आशा याःगु खँ वं थुइकल । उकिं वया चित्त प्रशन्न जुल । वं थःके दुगु क्वःगु जा व चि मदुगु यागुइ च्वंगु घाँय् व धू लिकाल । उगु भोजन वसपोलया पात्रय् तयाबिल । वसपोल छगू थासय् फ्यतुनाः भोजन ग्रहण यानाबिज्यात ।

वं बिउगु दानया फलया प्रशंसा यासें शक्र देवेन्द्रं थथे धया बिज्यात, ‘चक्रवर्ती जुजुं बिउगु दान स्वयां वया दान च्वय् लाः । सलंसः सल, रथ दान स्वयां च्वछायेबहजू । थुगु दानया प्रभावं व त्रयस्त्रिश लोकय् जन्म जुल । सुनां दानया महिमा थुइकी । व थःके दुगु छुं ब्व दान यायेत तयार जइ । बुद्धकालय् राजगृह नगरय् नं थुकथं दान यायेत तत्परम्ह कुमारी छम्ह दु। व दान बीगुलिइ तसकं लय्ताइम्ह खः । व थम्हं न्हियान्हिथं नइगु थःगु नसाया बछि ब्व दान याइ । बछि थम्हं नइ । दान मयाकं वं नयेगु तकं याइमखु। याचकपिंत नं वं न्हियान्हिथं दान बी । थ्व खँ वया मामं सिल । उकिं वयात आपाः नसा बीगु यात । वयात गुलि नसा दुगु खः । उकियाबछि ब्व दान यायेगु यात । थुगु दानया कारणं सिना वनाः व त्रयस्त्रिश भुवणय् जन्म जुल । सदां भोजन हे जक दान यायेमाः । भोजन दान यायेवं जक पुण्य प्राप्त जुइ धइगु मदु । याचकया आवश्यकताकथं दान बीमाः । लः माःगु इलय् लः दान बीफुसा थुकिं पुण्य प्राप्त जुइ ।

छन्हु अतिकं तांन्वःगु ई । सारिपुत्र महास्थविर राजगृह नगरया अँया बगैंचाय् बिज्यात । तन्न निभाः त्वयाच्वंगु। छचालंया फि क्वानाच्वंगु। वसपोल उगु फिइ पलाः ततं न्ह्याः बिज्यात । तुति निपातं चुइँचुइँ पू । म्ह छम्हं चःति नाःनाः वः । थ्व खनाः बगैंचाया पहराया मनय् श्रद्धा ब्वलन । वं वसपोलयात अँमाया क्वय् फ्यतुइकल । वसपोलयात लः हयाबिल । उगु लखं वसपोलं ल्हाःतुति सिला बिज्यात । म्वः ल्हुया बिज्यात । अनंलि त्वनेत लः हयाबिल । थुकथं लः दान बीधुंकाः वया मन याउँसे च्वन । थुगु लः दानया प्रभावं सिनाः लिपा व देवलोकय् जन्म जूवन ।

मुलु छपु जक दान बिउसां उकिं पुण्य प्राप्त जुइ । छगू इलय् सारिपुत्र महास्थविरया चीवर गुत । चीवर सुइत मुलु माल । उकिं वसपोल नगरय् पिण्डाचारिका याना बिज्यात । वसपोल छम्ह नकःमिया छेँय् थ्यन । नकःमिं धाल, भन्ते– ‘भन्ते ! छु आवश्यकता दु?’ वसपोलं चीवर सुइत मुलु छपू माःगु खँ कनाबिज्यात । नकःमि प्रशन्न जुल । वं निपू मुलु दयेकल । उगु मुलु वसपोलयात दान बिल । छुं ई लिपा नकःमि सित । वं मुलु दान याःगु प्रभावं व त्रयस्त्रिश देवलोकय् उत्पन्न जुल ।

तथागत बुद्धया इलय् जक मखु। काश्यप बुद्धया इलय् दान याःपिं नं देवलोकय् जन्म जूगु खः । उगु इलय् नं थीथी वस्तु दान बीगु याः । गथेकि बांलाःगु वसः, स्वांमाः, नस्वाः, सिसाबुसा, तुया रस, लः, क्षीर, भोजन, तु, तुसि, इसि, खर्बुजा, मकः, छम्हू वाउँचा, छम्हू स्वां, वासःया हा, सिमा हः, हाम्वःया खौ, अंशक, जनी, पंखा, कुसा, चप्पल, मरि, सर्बत, लड्डू, साब्वं, आदि वस्तुत दान बीगु खः । थुगु वस्तु भिक्षाटनय् बिज्याःपिं भिक्षुपिंत दान याइगु खः । थुगु दानया प्रभावं अप्सरा जुयाः देवलोकय् जन्म जुइ खन । देवपुत्री जुयाः याउँक जीवन हने खन ।

दान थःगु गछेकथं यायेगु खः । थःके दुगु थम्हं मनंतुनागु छपासः जक दान याःसां पुण्य प्राप्त जुइ । बुद्धकालय् छम्ह प्वाथय् दुम्ह मिसा दु। वं चिकं पिकायेत तू सिलाः पानातःगु। थुगु हे इलय् तथागत भिक्षाटन बिज्यात । वसपोलयात खनाः वया मनय् प्रीति सौमनस्य ब्वलन । व हथासं दन । तर वया न्ह्यःने दान बीगु छुं वस्तु मदु। वया मिखा तू पाखे वन । वं छपासः तू काल । उग तू तथागतया पात्रय् तयाबिल । थुकिया प्रभावं व सिना वनाः कनक विमानय् जन्म काःवन ।

गुलिसिनं थःगु भोग यानाच्वंगु सम्पत्ति त्याग यानाः आपालं दान बी । गुलिसिनं थःके दुगु छुं भचा जक दान बी । थुकथं दान बीगुलिइ महान फल छुकी दइ धइगु बारे तथागतं थथे धयाबिज्याःगु दु, ‘दातब्यं सम्पत्ति आपाः विश्वं दानया फल तःधं जुइगु मखु। मनय् स्वां ह्वयेकाः बिउगु दानया फल तःधं जुइ । छम्हू जाकि जुइमाः । छकू कापः जुइमाः । चित्त प्रशन्न यानाः दान बिल धाःसा उगु दानया फल महाप्रभावशाली जुइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS