यक्ष दु वा मदु, थुकी थःथःगु हे तर्क दु। गुलिसिनं थुकी विश्वास याइ । गुलिसिनं अन्धविश्वास कथं काइ । यक्षं मनूयात दुःख बी । भय ब्वलंकी । यक्षपाखें तापाक च्वनेमाः । उकिं पूजा याइ, बलि बी, बौ तइ । भाकल याइ । थःथःगु विश्वासकथं ज्याखँ याइ । थुकी हे संस्कार संस्कृति न्ह्याकी ।

यक्षया नसा प्राणी । उकिं यक्षं गबलय् नसा नइ । अबलय् प्राणीयात खतरा ब्वलनी । यक्षया कारणं देसय् अशान्त जुल । जनतां दुःख सिल धइगु न्यने दु। बुद्धकालय् नं यक्षया कारणं मनूतय् ज्यान वंगु दु। थुकथंया खँ बुद्धकालीन ब्रम्हादिदेव १ सफुतिइ दुथ्याकाः आलतक यक्षय् कनातःगु दु।

बुद्धकालय् आलतक नगर दु। अन आलतक जुजुं राज्य यानाच्वन । छन्हु जुजु शिकार याः वन । शिकारय् चल्लायात ज्वनेगु झ्वलय् जुजु चल्लाया लिउलिउ वन । चल्लायात स्यात । ला कुचाकुचा यात । चल्लाया कुचाकुचा याःगु ला ब्वहलय् कुबियाः नगरपाखे वल । वँवं जुजुयात त्यानुसे च्वन । व नगरया दथुइ जंगलय् थ्यन । अन झ्वाम्मच्वंगु तःमागु सिमा छमा खन । अन हे पलख झासु लनेगु विचाः यात । उगु सिमाय्आ लतक नांया यक्ष च्वनीगु जुयाच्वन । सनिलय् सिमाय् फ्यतू वइम्हेसिया ला नइम्ह वं जुजुयात ज्वन । जुजु बिसिउँ वनेत स्वत । तर वने मफु। जुजुं थःगु प्राण रक्षा यायेगु विचाः यात । उकिं न्हिं छम्ह मनू व छभू जा छ्वया हयेगु विचाः बिल ।

जुजुं मृत्युदण्ड बीत तयातःपिं कैदीतय्त यक्षयाथाय् छ्वयेगु ग्वसाः ग्वल । ग्वसाःकथं न्हिं छम्ह छम्ह कैदी जंगलय् छ्वयाबिल । झ्यालखानाय् बन्दीत म्हो जुजुं वन । छन्हु कैदीत छम्ह हे मंत । सी मालीगु खनाः ग्यानाः सुना नं खुया मकाल । उकिं जुजुं नच्चापिं मस्त छ्वयेगु यात । थुकिं यानाः राज्यय् मस्त बुइकीपिं हे मदया वन । दकलय् लिपा जुजुया काय छम्ह ल्यन । थ्व खँ तथागतं महाकरुणा समापति ध्यानपाखें सीका बिज्यात । वसपोल राजकुमार आलतकं अनागामी फल प्राप्त याये फइगु यक्ष श्रोतापन्न फल प्राप्त याये फइगु खँ नं थुइकाबिज्यात ।

तथागत आलतक यक्षयाथाय् बिज्यात । यक्षया तथागतप्रति श्रद्धा मदु। श्रद्धा मदुम्हेसिया श्रद्धाया खँ न्यने यइ मखु। उकिं यक्षया नं तथागतया खँ न्यने मयः । मेपिंसं तथागतया प्रशंसा याःगुलिं व तं चाल । वं तथागत स्वयां थःगु प्रभाव तःधं तायेकल । थःगु प्रभाव क्यनेत कैलाश पर्वतय् पलाः तल । पलाः तयेवं पर्वत कुचा कुचा दल । थुकिया सः जम्बुदीप छगुलिं न्यन ।

श्रद्धा मदुम्हेसिया श्रद्धाया खँ न्यने यइ मखु। उकिं यक्षया नं तथागतया खँ न्यने मयः । मेपिंसं तथागतया प्रशंसा याःगुलिं व तं चाल । वं तथागत स्वयां थःगु प्रभाव तःधं तायेकल । थःगु प्रभाव क्यनेत कैलाश पर्वतय् पलाः तल । पलाः तयेवं पर्वत कुचा कुचा दल ।

यक्षं तथागतयात बिसिका छ्वयेगु विचाः यात । यक्षं वायुमण्डल ल्ह्वन । थुकिं तथागतया छुं बिघ्न याये मफुत । थ्व खनाः लखय् क्वफानाः स्यायेगु कुतः यात । लःया बेगं पृथ्वी छचालं प्वाः प्वाः दयेकाबिल । तर अन वःगु लः तथागतया चीबरय् छफुति तकं मलात । अनंलि छचाःलं ल्वहँया वर्षा यात । शस्त्रं कयेकल । छचालं भाला बाण, सुति पिहां वल । तर तथागतया न्ह्यःने थुकिं छुं प्रभाव मलात ।

थुकथं यक्षं फय्, लः, अपा, शस्त्र, मि, नौ, फि, ध्याचनापं खिउँ जलं तकं बृष्टि यात । थुकिं सुयां बिघ्न मजुइमाः धकाः तथागतं अधिस्थान यानाबिज्यात । वसपोलया अधिस्थानं सुयातं छुं कथं बिघ्न मजुल । यक्षया प्रभाव तथागतयात मलात । उकिं यक्ष तं चाल । वं तम्वया तथागतयात पिहां हुँ धाल । तथागतं वया क्रोध शान्त मजूतले दमन याये फइमखु धइगु खँ थू । उकिं तथागतं वं धाःथें यात । तथागत पिहां बिज्यात । थ्व खनाः वया तं शान्त जुल । तथागत आज्ञाकारी जूगु तायेकल । वं हाकनं छक्वः परीक्षा यायेगु बिचाः यात । तथागतयात तःक्वःमछिं दुहां वा, पिहां हुँ धाल । तथागतं यक्षं धाःधाःथें यात । कठोर स्वभावयाम्ह यक्षं तथागतया पहलं शान्त जुल । यक्षं तथागतयात न्ह्यसः नं छुत । तथागतं वयागु न्ह्यसःया लिसः बियाबिज्यात । थुकिं याना यक्ष लय्ताल ।

तथागतं यक्षयात धर्मदेशना न्यंकाबिज्यात । वसपोलं सत्य, धर्म व त्यागं इहलोक जक मखु परलोक तकं त्याके फइगु खँ बोध याकाबिज्यात । तथागतया खँ न्यना यक्ष पश्चाय् चाल । तथागतया शरणय् वन । प्रभातकालय् जंगलय् राजपुरुषपिं वल । आलतक राजकुमार नं ब्वनाः हल । राजकुमारयात यक्षया न्ह्यःने तयाबिल । मचा थःगु न्ह्यःने खनेवं यक्ष मछाल । यक्षं श्रोतापन्न फल प्राप्त याये धुंकल । उकिं वं राजकुमारयात तथागतयात लःल्हात । थुकथं नरभक्षी यक्ष तकं तथागतया कारणं श्रोतापन्न जुल । नरभक्षी यक्षं मनू स्यायेगु त्वःतल । भिक्षा पात्र ज्वनाः भिक्षाटनय् वन । तथागत बुद्धया इलय् जक मखु । बोधिसत्वपिनि इलय् नं यक्ष यक्षणीतय्सं दुःख बिउ । थुकथंया घटना जातकय् नं न्ह्यथनातःगु दु। थन बलाहकस्स जातक छकः स्वये ।

छगू इलय् ताम्रपाणि नांया द्वीप दु। उगु द्वीपय् सिरसवन्तु नांया यक्ष नगर नं दु। उगु नगरय् यक्ष व यक्षणीपिनि वास दुगु खः । अन मनूत जू मदु। जब द्वीपय् वइगु जहाज स्यनी । उगु इलय् जक मनूत दुहां वइगु खः । अन मनूत दुहां वयेवं यक्षणीत बांलाक समाः याइ । मनूतय् बस्ती थेंच्वंक बुँज्या यानाच्वनी । पशुपंक्षी लहिना च्वनीपिं थें लकस दयेकी । बांलाक समाः यानातःपिं यक्षणीत खाद्य भोजन ज्वनाः मनूत दुथाय् वनी । इमिसं मनूतय्त आदर सत्कार याइ । इपिंनाप बांलाक खँल्हाबल्हा याइ । इमित थःगु बसय् काइ । इमित यक्ष नगरय् यंकी नगरय् थ्यनेवं मनूतय् ला नइ ।

यक्षपाखें मनूतय्त भय दुगु खँ नलपान जातकय् नं क्यनातःगु दु। उग इलय् जंगलय् छगू पुखू दुगु खः । उगु पुखुलिइ जल राक्षस च्वनीगु जुयाच्वन । गुलि नं मनूत पुखुलिइ लः त्वं वइ । इपिं सकसितं उम्ह जल राक्षसं नइगु जुयाच्वन । थुकथं कालान्तरनिसें अमनुष्य प्रेत यक्ष राक्षसं मनूयात दुःख बिउ । तर न्ह्याम्ह हे जूसां वयात शान्त याये फु। अमनुष्ययात थुकिं मुक्त यायेफु। थुकिया लागिं सुयां बलि बियाः मखु। शस्त्र अस्त्र छ्यलाः नं मखु। इमित सत्मार्ग क्यनेमाः । इमिसं यानाच्वंगु अकुशल कर्म बोध याकीगु। सत्मार्ग क्यनाः कुशल मार्गय् न्ह्याकेगु हे अमनुष्यपाखें मुक्त यायेगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS