कुमारि पुजाया निंतिं ग्वय्दां

येँ- ह्यूमत मिसा पुचःया ग्वसालय् थुगुसी नं जीवित देवी कुमारि पुजा जुइगु जूगु दु । थ्व हे वइगु माघ ११ गते जुइगु कुमारि पुजाया निंतिं ग्वय्दां तयेगु ज्या जूगु दु । स्वक्वःखुसी जुइत्यंगु कुमारि पुजाया निंतिं स्वनिगःया थीथी थासय् विराजमान जुयाच्वना बिज्याःपिं कुमारि माजुयात ग्वय्दां तयेगु ज्या जूगु खः । पुचःयाकथं येँया लाय्कू कुमारि, मखं, किलाघः, यल, ख्वप, बुंगया आजीवन कुमारिनापं तोखाया कुमारि व गणेशयात ग्वय्दां तयेगु ज्या जूगु जुइधुंकूगु दु ।

पुचःपाखें स्वदँय् छक्वः थुकथं कुमारि पुजा याना वयाच्वंगु दुसा छन्हुं हे दक्वं थासय् वनाः पुजा यायेगु सम्भव मजूगुलिं स्वंगू चरणय् थुगु पुजा क्वचायेकगु ग्वसाः दुगु पुचःया नायः मचानानी महर्जनं कनादिल । माघ ११ गते ग्वय्दां तयेगु क्वचायेधुंकूगु थासय् व सक्व, पन्ति, नुवाकोटया कुमारियाथाय् मेगु हे दिनय् ग्वय्दां तयाः पुजा यायेगु ग्वसाः दुगु वय्कलं धयादिल । ह्यूमतया नासः द्यः पुजा यायेधुंकाः दकलय् लाय्कू कुमारियात ग्वय्दां तःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS