प्रव्रजित गुबलें पतन जुइमखु

अनंदा कृष्णत मलेशियाया व्यापारी । ६८१ अर्ब सम्पत्तिया मालिक । दक्षिण एशियाया हे ९९म्हम्ह तःमिम्ह ब्यापारी । वया छम्ह काय । आजाल श्रीपाने । सन् २००८ पाखे श्रीपाने तन । बौम्हं थः काययात माल । मायेके छ्वत । तर लुइके मफु । छन्हु छम्ह मनुखं बुखँ ज्वनावल । श्रीपाने थेंच्वंम्ह छम्ह थाइल्याण्डय् दु ।

थाइल्याण्डया विहारय् प्रव्रजित जुयाच्वंम्ह । थ्व खँ न्यनाः बौम्ह उघ्रिमय् थाइल्याण्ड थ्यन । अन थः काय खन । साहु महाजन जुयाः च्वनाच्वंगु मखु । साधारण जीवन हनाच्वंम्ह । छम्ह प्रव्रजित । बौम्हं थः काययात लित हयेत अनेक कुतः यात । तर कायम्ह माने मजू । अझ बौम्हनापं नये तकं माने मजू । प्रव्रजित जुल ।

उकिं भिक्षाटन यानाः नयेगु खँ ल्हात । अरबौंया सम्पत्तिया मालिक । थः यथें जीवन हने दुम्ह । ऐश आरामं च्वने दुम्ह । सुख सयल भोग याये दुम्ह श्रीपाने । अरबौं सम्पत्ति त्याग यात । भोजन छक्वः यायेत नं भिक्षाटन । सुनां छु बिल, व हे भोजन । न थः यथें च्वने दु । न थम्हं यथें नये दु । अय्नं श्रीपानें प्रव्रजित जीवन ल्यल ।

थुकी हे थःगु सुख तायेकल । थन हे सुखया अनुभव यात । उकिं थौं श्रीपानेया खँ बय्बय् जुल । आजाद इण्डिया टीभीया बुखँ हलिंन्यंक दन । सामाजिक सञ्जालपाखें द्वलंद्वः मनूतय् दथुइ थ्यन । बुद्धकालया खँ खः । राजगृह नगरय् छगू सम्पन्न कुलय् म्ह्याय्मचा बुल । वया नां धम्मदिन्ना तल । पीगू क्वःति धनया मालिक । वया म्ह्याय् धम्मदिन्ना ।

समृद्ध कुलया म्ह्याय्मचा । ई त्ययेवं कूल स्वयाः ब्याहा यानाबिल । राजगृह नगरया हे कुलपुत्रनाप । विशाख कुलपुत्र । विशाख नं पीगू क्वःति धनं सम्पन्नम्ह । व जुजु विम्बिसारया विश्वासिम्ह पासा नं खः । उकिं व तथागत भक्त । अनागामी फल तकं प्राप्त याःम्ह । थः भाःत विशाखं लोकोत्तर धर्म साक्षात्कार याःगु खँ धम्मदिन्नां सिल ।

प्रव्रजित जुइगु धइगु साधारण जीवन हनेगु खः । भिक्षाटन यानाः जीवन यापन यायेमाःगु । दाताया दानय् सन्तुष्ट जुइमाः । यःयःथें याये दइमखु । थुकथंया जीवन हने थाकु । उकिं थः सन्तान नं प्रव्रजित याइ धकाः ग्याइ । प्रव्रजित जीवन दुःखी तायेकी ।

विशाखं धम्मदिन्नायात स्वतन्त्र त्वःताबिल । थःगु छेँय् च्वंसां जिउ । थः छेँय् वंसां जिउ धइगु खँ कन । थःगु छेँय् च्वंसा याउँक जीवन हने फइगु बचन नं बिल । थुकथं धम्मदिन्ना श्रीसम्पत्तिया मालिक्नी जुयाः च्वने दुम्ह । तर व श्रीसम्पत्तिइ आशक्त मजू । वं थः प्रव्रजित जुइगु इच्छा यात । दक्व भोग सम्पत्ति त्याग यात ।

प्रव्रजित जुयाः बुद्धया शरणय् दुहां वन । छुं ई लिपा हे अरहत्त फल नं प्राप्त यात । क्वःति सम्पत्तिया मालिक जक मखु । बुद्ध शासनय् लानी तकं प्रव्रजित जूगु दु । खेमा राजकुमारीया जन्म नं सम्पन्न कूलय् जूगु खः । व मदुदेया शागल नगरया मद्द जुजुया म्ह्याय् । रुपवान नापं धनवानम्ह । बुसांनिसें सम्पन्नम्ह । वया इहिपा मगध जुजु विम्बिसारनाप जुल ।

उगु इलय् भारतया छगू प्रभावशाली राज्य मगध खः । थुकथं सम्पन्न देय्या लानि खेमा । अतिकं प्रभावशालीम्ह लानि । उम्ह लानि नं तथागतया शरणय् वन । लानिया दर्जा त्याग यात । प्रव्रजित जुल । साधारण जीवन हन । भोग विलासी जीवन त्वःतल । सकलें प्रव्रजित जुइ फइमखु । सकसिनं प्रव्रजित जीवन हने यइ नं मखु ।

प्रव्रजित जुइगु धइगु साधारण जीवन हनेगु खः । भिक्षाटन यानाः जीवन यापन यायेमाःगु । दाताया दानय् सन्तुष्ट जुइमाः । यःयःथें याये दइमखु । थुकथंया जीवन हने थाकु । उकिं थः सन्तान नं प्रव्रजित याइ धकाः ग्याइ । प्रव्रजित जीवन दुःखी तायेकी । उलि जक मखु । सकसियां थः सन्तानप्रति माया दइ । सन्तानयात थःगु भविष्य कथं काइ ।

वयात थःगु तुतां तायेकी । आधार खंकी । इपिं थःपाखे तापाइ धकाः ग्याइ । याकः काय जुलकि ला झन् वज्रपात हे जुइ । याकः काय थःगु धन सम्पत्ति जक मखु । थःयात अतिकं माया याइपिं नं थः मांबौयात त्वःताः प्रव्रजित जूगु घटना दु । बुद्धकालया खँ । राष्ट्रपाल नांया छम्ह कायमचा । व गांया मुखियाया काय खः । छन्हु वं तथागतया धर्मदेशना न्यन ।

वसपोलया धर्मदेशना न्यनाः व प्रभावित जुल । वं थः प्रव्रजित जुइगु इच्छा यात । प्रव्रजित जुइत मांअबुया उजं माः । उकिं मांअबुयाके वं उजं फ्वन । थः याकः काय । उकिं वयात उजं मबिउ । तःमिम्ह अबुया याकः काय । काय भन्ते जुल कि सम्पत्ति सुनां नइ ? वं मांअबुया उजं काये मफुत । तःक्वःमछिं माअबुयात बिन्ति यात । थम्हं इमित थुइके हे मफुत ।

अनंलि व बँय् ग्वःतुल । नांगां ग्वःतुलाः वं कि थः सिना वनेगु कि प्रव्रजित जीवन हनेगु जिद्दी यात । थ्व खनाः मांअबु निम्हं ग्यात । थः सन्तान सिना वनीगु स्वयां प्रव्रजित जुइगु हे बांलाः ताल । उकिं मं मदुसां इमिसं थः काययात प्रव्रजित जुइत उजं बिल । सोण कुटिकष्ण कालीया काय खः । व अनन्ती देय्या कुरर घर नगरयाम्ह ।

वं क्वः छि मूवंगु तिसा जक सी । थुलि तःमिम्ह सोण कुटिकष्ण प्रव्रजित जुल । पिप्फलायन माणवया जन्म ब्राम्हणी सुमना देवीया क्वखं जूगु खः । पिप्फलायन माणव अतिकं तःमि । वया खँ अथकया दुने थुकथं न्ह्यथनातःगु दु । वया ख्वीगू पुखू दु । झिंनिगू योजन बुँ दु । अनुराधपुर अर्थात् येँ थेंज्याःगु झिंप्यंगू गां दु ।

८७ क्वःति धन दु । थुकथं अपार सम्पत्तिया मालिक माणव । थुगु सकतां श्रीसम्पत्ति त्याग यात । अले व नं प्रव्रजित जूवन । भद्रा कापिलानी सागल नगरयाम्ह । अल्याख सम्पत्ति दुगु कुलय् जन्म जूम्ह । वया ब्याहा पिप्फलायन माणवनापं जुल । थः भाःत माणवं प्रव्रजित जुइगु खँ न्ह्यथन । वया खँ न्यनाः भद्रा नं प्रव्रजित जुल । भद्रा श्रीसम्पत्तिया मालिक्नी जुइ दुम्ह ।

आरामं याउँक जीवन हने दुम्ह । तर वं नं श्रीसम्पत्ति भोग विलास व आराम याये मखन । उकी लय्ताये मफुत । उकिं वं नं प्रव्रजित जीवन नाला काल । प्रव्रजितं श्रीसम्पत्ति जक मखु । थः मांअबु, कलाः सन्तान तकं त्याग याइ । सन्तोषी जुइ । सुखं च्वनी । धर्मय् न्ह्यइपुकी । धर्मया चिन्तन याइ । अनुस्मरण याइ । सद्धर्म थुइकी । थुकथं ब्यवहार याइम्ह प्रव्रजित गबलें पतन जुइमखु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS