असाधारण जुइवं ज्ञानं जाइमखु

गुबलय् गुम्हं साधारण स्वयां बिस्कंगु ब्यवहार याइ, अन सन्त साधु महात्मा कथं काइ । गुम्हस्यां छम्हं खरानीं बुइ । कपाः छगलं विभुतिं जायेकी । लं हे मपुसें नांगां जुइ । छ्यँ छगलं जट्टा बेरे याइ । चिकुलां तकं लाकां मह्यासें जुइ । अझ धाये, साधारण जीवन शैली नापं ज्वःमलागु ज्याखँ याइ । अले समाजं महानताया दर्जा बी ।

वयाके अद्भुत गुण तयेकी । अद्भूत मनू कथं नाली । सर्वशक्तिमान कथं काइ । अझ द्यःया दर्जा बी । थुलि जक मखु । जब द्यः दुबित । द्यवं म्हगसय् क्यन । द्यवं बरदान बिल धाइ । अन म्वःम्वः मनूत मुनी । मानांै मनू सर्वगुण सम्पन्न जुल । अले सकलें मुनाः द्यःमाजुया दर्जा बी । न्हिया न्हिथं वयाः पूजा याः जुइ । धाधाःथें याइ ।

वया अन्धभक्तय् तःक्यनी । थुकिं यानाः सर्वस्व फुकी । उज्ज्वल भविष्यया कामनां वर्तमान स्यंकी । अथेला अन्ध–धर्मय् म्हिगःयापिं नं तःक्यंगु दु । थन भारतया छुं छुं घटना उला स्वये ।तथागत बुद्धया जन्म स्वयां न्ह्यः । भारत वर्षय् निगू कथंयापिं दु । छखे ब्राम्हण पुरोहित पुचः । इमिसं यज्ञ होम याइगु । थुकिं प्राणीया मुक्ति जुइगु विश्वास याइगु ।

मेगु पक्षं यज्ञ, होम, दानपाखें प्राणी शुद्ध जुइमखु । थुकिं अशुद्ध नं जुइमखु । अकृयावादी नास्तिकवादी । थन तथागत बुद्धया जन्म स्वयां न्ह्यःया पूर्ण काश्यपया बारे न्ह्यथने । पूर्ण काश्यप अतिकं नां दंम्ह साधु खः । काश्यप गुइगुम्ह दासीया पुचलय् च्वनीम्ह । छम्ह दास च्यः अतिकं चंख । दक्व ज्याखँ यायेफुम्ह, याये सःम्ह । थःगु कर्तव्य सदां पूवंकीम्ह ।

छन्हु वयात थःम्हं याना च्वनागु ज्या मयल । वं उगु ज्या त्वःताः बिसिउँ वन । गन वनेगु । गुथाय् वनेगु । छुं आज्जु मदु । अय्नं व वनांतुं च्वन । ववं वं खुँत नापलात । इमिसं वं पुनातःगु वसः त्वकाः यंकल । व नांगा जुल । नांगा जुलं वयात छुं मतलब मदु । ववं व छगू गामय् थ्यन । उगु गामय् अशिक्षित च्वनीगु । अज्ञानी मनूतसें वयात खन ।

इमिसं वयात अरहत तायेकल । अतिकं त्यागीम्ह । वसः तकं मपुनीम्ह । साधु कथं वयात गुलिसिनं मरी बिल । गुलिसिनं भोजन दान यात । थुकथं वया मान सत्कार अप्वल । वसः मपुंगु कारणं थःत मान, सत्कार याःगु वं थुल । उकिं वं सदांया लागिं वसः त्याग यात । सदां नांगां च्वनेगु यात । थुकिं यानाः वया नां बय्बय् जुल । साधारण मनूतय् पुचलय् यशवान जुल ।

काश्यप धात्थें त्यागी जूगु मखु । मान सत्कारया लोभं थःगु सम्मान कायेत सन्यासी जुल । अझ धाये मनुखं न्हूगु विचाः बीफु । न्हून्हूगु प्रतिवादन यायेफु । परीक्षण व निरीक्षण यायेगु शक्ति दु । उकिं काश्यप सन्त जुल । सन्यासी जुल । सकसियां न्ह्यःने सर्वज्ञानी जुल ।

लाभ सत्कार प्राप्त जुल । वया सिद्धान्त ब्राम्हणवाद बिरोधी जुल । अझ कर्मवाद क्रियाया बिरोध नं जुल । वं थःगु हे छगू वाद प्रतिपादन यात । थुकियात समर्थन याइपिं नं दयावल । वया खँय् अनुशरण यात । अन न्यासःम्ह मनूत वया शिष्य जुल । इपिं नं नांगा च्वनेगु यात । वयात सर्वज्ञ कथं नालाकाल ।

थुगु घटनायात स्वये धुंकाः धायेफु काश्यप धात्थें त्यागी जूगु मखु । मान सत्कारया लोभं थःगु सम्मान कायेत सन्यासी जुल । अझ धाये मनुखं न्हूगु विचाः बीफु । न्हून्हूगु प्रतिवादन यायेफु । परीक्षण व निरीक्षण यायेगु शक्ति दु । उकिं काश्यप सन्त जुल । सन्यासी जुल । सकसियां न्ह्यःने सर्वज्ञानी जुल ।

पूर्ण काश्यप जक मखु । मक्खली गोशाल नं उथें खः । मक्खली गोशालया मां बौ सु धइगु खँ त्याजिक्क धयातःगु मदु । मक्खली नं छम्ह च्यः (दास) खः । छन्हु चिकं दुगु चाया थल ज्वनाः वयाच्वन । वया नापं मालिक नं दु । लँय् ध्याचः । चुलुसें च्वं । मालिकं वयात सचेत यानाच्वन । छकः पतिकं बांलाक न्यासि हुँ धाइ ।

चिकं वाइ धयाच्वन । गुलि गुलि मालिकं धयाच्वन । उलि उलि पलाः थाते मलात । मचायेकं हे ध्याचलय् दल । थुकिं यानाः वं ज्वनातःगु थल तज्यात । थल तज्यायेवं व तसकं हे ग्यात । व अनं बिसि वन । मालिक नं वया लिउ लिउ वन । मालिकं वयात ज्वनेत स्वत । तर मालिकं वयात ज्वने मफुत । मालिकं वया धोती ज्वन ।

व धोती त्वताः बिसिउ वन । धोति जक मालिकया ल्हातिइ लात । व मालिक दुथाय् वये ग्यात । धोती त्वःताः अनं बिसिउ वन । व नांगा जुल । वं थःगु नांगा जीवन हे सन्यास कथं काल । उकियात प्रबज्या भाःपिल । वं थुकथं छगू वाद प्रतिपादन यात । उकियात अनुशरण याइपिं नं दत । थुकथं न्यासःम्ह चेलात वपाखें सन्यास जुल । वं थःयात सर्वज्ञ धायेकेगु कुतः यात ।

सकलें प्रभावित जुइ फइमखु । तर प्रभावित जुइगु इच्छा सकसिकें दइ । समाज दक्कलय् प्रभावशाली कथं द्यःयात काइ । उकिं थःगु प्रभाव अप्वयेकेत द्यःया आधार काइ । द्यवं दर्शन बिल । उकिया प्रभावं प्राणीया दुःख तंकेगु आश्वासन बी । सुखं जीवन हनेगु इच्छा नं सकसिकें दु । दुःख तंकेगु आधार जब लुइगु भान जुइ । अले भ्रमण तक्यनी ।

द्यः दुबिइ । द्यःया अवतार वयात विश्वास याइ । थुकथं थःगु प्रभाव अप्वयेकेगु ज्या परिब्राजकं नं याः । उगु ई । तथागत बुद्धया ई । कल्प कल्प लिपा तथागतं बुद्ध जन्म कयाबिज्यागु ई । वसपोलया लखौंलख शिष्यपिं दु । परिब्राजकपिं दु । गथेकि पूर्ण काश्यप, मख्खली गोशाल, सकुदायी परिब्राजक वत्सगोत्र परिब्राजक, जम्बुस्तादक परिब्राजक आदि ।

इमि नं सकलें शिष्यपिं दु । तथागत बुद्धया थें प्रभाव इमिके मदु । तथागत बुद्धं गबलें सुयातं भेदभाव यानाः बिमज्याः । परिब्राजकपिं तथागतथाय् मवं । वने ग्याः । तर तथागत इमिगु आश्रमय् बारम्बार थ्यं । जब तथागत इमिगु आश्रमय् बिज्याइ । अले इपिं अतिकं लय्ताइ । तथागत बुद्धया शिष्यपिनि न्ह्यःने फूर्ति याइ । थःगु प्रतिष्ठा अप्वयेकेगु ज्या याइ ।

तथागत नापं स्वापू बांलाःगु खँ बय्बय् जुइ । थुकिं यानाः तथागतया शिष्यपिसं नं इमिगु खँय् विश्वास याइ । तथागत नं इमिथाय् थ्यं । उकिं झीसं नं मान सम्मान यायेमाः धकाः सत्कार याइ ।

थुकथं इमिसं थःगु प्रभाव अप्वयेकी । मनू मनू दथुइ पाः । छम्हं मेम्हेसिया भक्ति पाः । थन सुयाके अद्भुत शक्ति दयेफु । जब उगु शक्तिं थःगु दुःख तंकी । भय मदयेकी धइगु खँ वइ । उगु इलय् यथार्थ खँ थुइकेमाः । यथार्थ बोध यानाः अन्ध भ्रमय् मवनेगु हे मनू जुयागु सार्थक खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS