छ्यनय् तुँचा मदायेकेगु उपाय

तुँचायात अंग्रेजी डेन्ड्रफ धाइ । छ्यनय् पतिनं क्वाइँक्वाइँ यायेबलय् थ्व तुयूगु कणया रुपय् ब्वलावइ । छ्यंया छ्यंगुलिइ नं न्हूगु छ्यंगूया निर्माण जुइ । पुलांगु छ्यंगू सँ लखं चायेबलय्, ककीचां छ्यनेबलय् हायावनी । हायामवन धाःसा फी जुयाः पुँइ चिनी, अले ख्वःख्वः यायेबलय् छ्यंगूपाखें अलग जुयावनी । सँय् तुँचा मदयेकेगु लागी झिन्हु झिंन्यान्हुइ छक्वः छुं छुं उपचार यायेमाः । अथे यानाच्वन धाःसा छ्यनय् तुँचा दइमखु ।

तुँचा मदायेकेगु अःपुगु घरेलु उपाय

# सँय् तुँचा मदयेकेगु लागी बहनी लुमुलुमु धाःगु नैंक्याःचिकनय् छगू चम्चा कागतिया रस, व कपू ल्वाकछ्यानाः छ्यनय् तिलाबिल धाःसा तुँचा मदयावनी ।

# सुथ न्हापां म्वःल्हुइ न्ह्यः साख भचा निगू चम्चा लखय् फ्वयादिसँ, आः कपाय् छकुतिं थुनाः छ्यनय् पानादिसँ, अले घौछि लिपा म्वःल्हुयादिसँ । बुलुहुं बुलुहुं तुँचा मदयावनी ।

# बाकचौरा धौ व छगू चम्चा चि ल्वाकछ्यानाः छ्यनय् बाघौ तक पाना तयादिसँ । अनंलि न्ह्यागुसां छता मेडिकेटेड स्याम्पुं म्वःल्हुयादिसँ । थ्व नं छगू तुँचाया बांलाःगु उपचार खः ।

# निगू चम्चा कुनूया रस व निगू चम्चा कागतिया रस ल्वाकछ्यानाः बांलाक संकाः छ्यनय् पानाः द्यनादिसँ । सुथय् ख्वाउँलखं म्वःल्हुयादिसँ ।

# बेसनय् धौ ल्वाकछ्यानाः ताकुक पेस्ट दयेकादिसँ । थुगु पेस्ट छ्यनय् पानाबिल धाःसां नं तुँचा मदयावनी ।

# चुकन्दरया हः लखय् दायेकाः छ्यं चायाछ्वत धाःसां नं तुँचा वनी ।

# तू चिकनय् कागतिया रस ल्वाकछ्यानाः तिलाबिल धाःसा नं तुँचा वनी ।

# १० ग्राम मलय्चुं व २० ग्राम कागतिया रस बागू कप दुरुइ ल्वाकछ्यानादिसँ । थ्व मिश्रण बहनी सँया हाय् पानाः द्यनादिसँ । सुथय् २–३ घन्टा लिपा छ्यं लखं चायाछ्वयादिसँ ।

# प्याजयात नचुक निनाः छ्यनय् निघौति पानातयादिसँ । वयां लिपा छ्यं लखं चायाछ्वयादिसँ । छवाः लिपा हे तुँचापाखें मुक्ति दइ ।

# लाभा निभ्येप्यभ्ये छ्यानाः सँय् पानाबिल धाःसां नं तुँचा वनी ।

# सुख्खा तुँचा खःसा न्ह्याबलें म्वाइश्चराइजर दुगु स्याम्पुं म्वःल्हुयादिसँ । म्वःल्हुइ न्ह्यः छ्यनय् बाफ कयादिसँ । थुकिं तुँचा बुलुहुं च्वय्पाखे थहां वइ ।

# बहनी छगू कप ख्वला दुगु रहरया केँ फ्वयादिसँ । सुथय् निनाः छ्यनय् पानादिसँ । बाघौ लिपा छ्यं लखं चायाछ्वयादिसँ, सँ प्याःप्याकं हे ककीचां छ्यनादिसँ, तुँचा पिहां वनी ।

# हाम्वःचिकनं छ्यनय् मालिस यानादिसँ, बाघौ लिपा क्वाःलखय् रुमाल थुनाः बाफ कयादिसँ । ख्वाउँलखं सँ चायादिसँ ।

# हथंनं म्वःल्हुइगु नं तुँचाया उपचार खः ।

# लैंया रस नं तुँचा वंकेगु ज्याय् फाइदाजनक साबित जुइ ।

# लवंया प्रयोगं नं तुँचाया समस्या ज्यनेफु । छाय्कि लवं एन्टिसेप्टिक खः ।

# छब्व स्याउया रसय् स्वब्व लः ल्वाकछ्यानादिसँ । छ्यंया छ्यंगुलिइ लाक ब्वब्वस्यानादिसँ । छवाःया स्वक्वः थथे यानाबिल धाःसा फाइदा जुइ ।

# छगः डिक्चिइ प्यंगः आलु तमज्याःतले मनादिसँ, थ्व लखं छ्यं चायादिल धाःसा नं तुँचा वनी । सँ निन्हुइ छक्वः चायाच्वनेम्वाः । प्याःगु सं मृत छ्यंगू याकनं हायावनी ।

# छगू चम्चा लैंचा (मेहंदी) पाउडर, छगू चम्चा कागतिया रस व छगः ख्येँ कयाः बांलाक संकादिसूँ । थुगु पेस्ट सँया हाय् पानादिसँ । बाघौ लिपा ख्वाउँलखं सँ चायादिसँ । कागतिइ भिटामिन सी व लैंचाय् टेनिन, गोलिक एसिड, म्युजिलेस लासोन आदि तत्व दइ । थ्व उपायं सँया हाय् मृतकोषयात मुंके बीमखु । सँय् मुनाच्वंगु तुँचा नं मदयेकाछ्वइ । थ्व प्रयोग छवाःया छक्वः यानादिसँ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS