ख्यालि न्हिली

गाहाकि ः साहुजी छिं जितः घ्यः ला बियादिल, तर थुकिया नापं दइगु उपहार धाःसा बियामदी, छाय् ?
साहु ः माफ यानादिसँ, थुकी छुं नं उपहार तयातःगु मदु ।
गाहाकि ः जितः झंगः लायेम्वाः । थ्व घ्यः बट्टाय् च्वयातःगु दु ‘कोलेस्ट्रोल फ्रि’ धकाः !
ह्ह्ह्
अकबर ः छुं अज्याःगु तरिका वा उपाय धा, कि जिं नये नं खनी, त्वने नं खनी अले जिगु व्रत नं त्वाःदलीमखु ।
बिरबल ः महाराज, मनूतय् लात, ब्वः, थप्पड तयादिसँ, अले थःके च्वंगु तं घुतकादिसँ । थथे यानादिल धाःसा छिगु सकतां त्वाःदःसां व्रत त्वाःदलीमखु ।
ह्ह्ह्
छितः बहनी द्यनेत्ययेकाः न्ह्यः मवः धकाः धन्दा कयादीम्वाः, छिं बस् आखः ब्वनेगु कुतः यानादिसँ, अथें हे न्ह्यः वइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS