कुन्दनप्रसाद श्रेष्ठ

नयेफ्वंगः । धायेमात्रं हे न जक नयेमाःपिं । धाइनापं गज्याःगु नयेफ्वंगःत । न्ह्याक्व नःसां प्वाः मजाःपिं । खय्त ला नयेफ्वंगःतय्गु ज्या खालि न जक नयेगु, ज्या छुं मयायेगु । छन्हुया खँ, जि पासाया छेँय् लसता भ्वय् वनागु । जिगु न्ह्यःने छम्ह मनू भ्वरिं बँय् थिइक वत्तुक फ्यतुनाः लिफः न्ह्यफः मस्वसे पकापक नयाच्वन ।

स्वये हे नयेफ्वंगः थें च्वं । भ्वरि तग्वःम्ह मनू सायद तःधंम्ह नेता थें च्वं, दक्वस्यां हां भुं थें भुनाच्वन । अथे ला पासा नं कमम्ह मनू मखु । व नं छम्ह देय्याम्ह तःधंम्ह ठेकेदार । वयात नेतातय्गु संगत मयासे मगाः । भचा जायेकाः जिगु बुखँ न्यनेत पासा जि च्वनाथाय् वल । जिं चिहाकलं जिगु कुशलमंगल न्यंका ।

जिं पासाया पाखें व मनूया परिचय कायेत स्वया । व छम्ह देय्या प्रतिष्ठित नेता खनी, लिपा मन्त्री तक नं जुइ फुम्ह । पासाया ठेक्का ल्हातय् लाकेत अज्याःपिं नेतात ल्हातय् मकासे मगाः । ल्हातय् कायेत उमित नके त्वंके हे माल, मखुसा ठेक्कापत्ताया ज्या यायेगु आशा कायेम्वाः ।
थौंकन्हय् अज्याःपिं नयेफ्वंगःत यक्व दु ।

सरकारी कार्यालयय् स्व, क्वं निसें च्वथ्यंक नये फ्वंगःत दु । झीगु छुं ज्या छगू यायेमाल धाःसा उमिसं धाक्व ध्यबा मबिसे मगाः, मखुसा ज्या हे पूवनी मखु । थांैकन्हय् अप्वः धयाथें सरकारी कार्यालयय् घूस नयेगु अखडा थें जुइधुंकल । घूस नयाः ज्या याइपिं दलालतय्सं च्वथ्यंक स्वापू तयातइ, अले छु मानि ? सुनानं नवायेगु खँ हे मदु ।

लाचार जुयाः थःगु ज्या फत्ते यायेत उमिसं धाक्व ध्यबा बीमाल । देश विकास याइपिं नेतात, मन्त्रीत हे नयेफ्वंगःसा झीसं छु धायेगु ?
गरिबतय्गु लागि धकाः विदेशं सहायता वइ, नेतातय्सं हे पचय् याइ । गरिबत नये मखनाः सिनाच्वन, नेतातय् उलुक्क वयेकः नयाच्वन । गरिबत वासः याये मखनाः सिनाच्वन, ततःधंपिं नेतात देय्यागु धुकू फुकाः विदेशय् थिकेगु वासः याः वनाच्वन ।

नयेत ला थनयापिं नेतात, मन्त्रीत नं कम मजू । कर्पिंसं नःसां नेतातय्त ब्व मथसे मगाः । छब्व ला उमित नं थये हे माल । अय् जूगुलिं झीगु देशय् मभिंगु काण्ड जूसां नेतातय्गु ल्हाः दयाच्वनीगुलिं अपराधितय्त सजाय बी फइमखु ।

लः सिसि छगःया द्वलंद्वः फुकाः जनताया हि त्वं थें त्वनाः म्वानाच्वन । सुनां धाइल्हाइया भय दुगु मखु । मागः मदुम्ह किसि थें । लज्या धयागु भ्याः हे दुगु मखु । धोति ची दयेवं थःगु कय्ता छखे लाःगु मखं । धोतिं त्वपुलकि थनच्वंपिं ततःधंपिं नेतात मख्ख । दुने नांगां जूसां छुं मतलब मदु ।

धोति नवःसां बास वः तायेकाच्वनीगु । धोति तंचाइ धकाः सात्तु वंक ग्याः । न्ह्याम्ह सरकार वःसां धोति पुज्यानाः भागि याइ, मानौं धोति थःगु द्यः खः । व हे धोतिं हेपे यानाच्वंगु मखं । धोति खनाः किमिसिक्क ग्याः । धोतिं दँ धाःसा दनेगु फ्यतु धाःसा फ्यतुइगु । चटक याइम्हेस्यां लहिनातःम्ह माकः थें ।

त्वलहं स्वयाच्वनेगु बाहेकं मेगु छुं यायेफुगु मखु । नयेत ला थनयापिं नेतात, मन्त्रीत नं कम मजू । कर्पिंसं नःसां नेतातय्त ब्व मथसे मगाः । छब्व ला उमित नं थये हे माल । अय् जूगुलिं झीगु देशय् मभिंगु काण्ड जूसां नेतातय्गु ल्हाः दयाच्वनीगुलिं अपराधितय्त सजाय बी फइमखु । अपराध अनुसन्धान ला जनतायात क्यनेत जक का ।

अनुसन्धान याइपिं हे नयेफ्वंगःत । सुइत छु धायेगु ? स्वःस्वःपिं अज्याःपिं । झीगु देश नं अचम्मगु, खुं खुइमखन धकाः जुलुस वइगु । ज्यानमारातय्त सजाय बी दइमखु, झ्यालखानाय् कुने दइमखु धकाः जुलुस वइगु । खुँ, डाँका, ज्यानमारातय्गु लिउनें लिउनें धाप बीपिं ततःधंपिं नेतात, मन्त्रीत दुसा जघन्य अपराध यायेत ग्याइ ला ?

अपराध जन्मय् याइपिं हे झी हनेबहपिं नेतात व मन्त्रीत ला खः नि ? नां जक अपराध अनुसन्धान महाशाखा का, नयेफ्वंगःतयेत झन खासा का । ततःधंपिं अपराधीत ज्वनेगु धइगु हे धन प्वः ज्वने थें मोज का । ततःधंगु कमिशन, नयेगु ज्याय्, ततःधंगु विकास बजेट दयेकेगुलिइ यक्व यक्व सहयोग, अनुदान वइगुलिइ झी नेतात मन्त्रीत न्ह्यःने न्ह्यःने ।

छाय्धाःसा उमिसं नयेमखंक, उमिगु प्वाः मजायेक खँ हे मदु । जनताया ल्हातय् दांछि दां नं लाइमखु । जनताया न्ह्याबलें ल्हाः हुसुलुं प्वाः फुसुलुं । गरिब जनतायात सहयोग यायेत धकाः दाता मुलुकं गुलि नं दां वइ, व दक्वं सरकारय् च्वंपिं मनूतय्गु खल्तीइ । पत्रपत्रिकाय् धाःसा ततःग्वःगु आखलं दक्वस्यां खंक छापे यानाः क्यनी जनतां न्वतुने तकं मखं ।

सरकारय् च्वंपिं नेतातय्त ब्वथलाः नयेत मगाः ? मेगु छु खँ ल्हायेगु ? दयेकूसा ला सहयोग, अनुदान वःगु ध्यबां गां, शहर, देश विकासया ज्या यायेत यक्वं गाः । तर ध्यबा वये मलाकं गन वनी गन ? दक्व नेतात, मन्त्रीत, अले ततःधंपिं मनूतय्गु प्वाथय्. । बि नं गुलि जक बीगु ? न्ह्याक्व बिउसां मगाः । फिइ लः तये थें ।

ज्या छता पूवंके याःगु मखु । झीाय् लँ स्वःसा स्वये मजिउ, पलाः तये हे ग्यानापु । दयेकेत वःगु ध्यबा ब्वथला ननं लिमलाः, अले ? थौं दयेकूसा कन्हय् हे स्यं । उमिसं स्वये गुलि याना थें च्वं । छतिं तालय् महं ।नये नं छु जक सःगु ? छु जक खंगु ? छुं हे बाकि तःगु मखयेधुंकल । देशया धुकू खालि यानाः आलिशान महल दयेकाच्वन ।

खालिगु जग्गा जमिन खंके हे जिउगु मखु, उमिगु नामय् याये हथाय् । जनता फलय् बाय् लाःसां छुं मतलब मदु । उमि नये दयेवं, त्वने दयेवं मोजं च्वने दयेवं गाः । जनता नये मखना, त्वने मखनाः सीसां छु मतलब ? म्वः मखंपिंसं जाकिद्वँ खन, वयाये थ्व याये मसिउका । नये मखंपिं फा थें ।

जनताया हि त्वन, गरिबयात स्यालय् तियाः नेतातय्सं धुकू जायेकल । गरिब जनताया ध्यबां देश विदेश चाःहिल, थिके थिकेगु मोटर गयाजुल । नां स्यंगुं (स्वयम्भु) नः बरे धाये थें । कर नं गरिबतय्सं जक पुलेमाःगु, नेतातय्सं पुलेम्वाः । देशयागु धुकू ला नेतातय् लखनउ लूटका । उमित गनीपिं सु ? गंपं मदुपिं लुताहा द्वँहं थें ।

न्ह्यागु काण्ड जूसां नेतात धा मन्त्रीत, उमि हे मोज । उमित ध्यबा ल्वसुकलकि न्ह्याथेंज्याःगु काण्ड नं दुसुना वनीगु । काण्ड नं छु छु काण्ड छु छु ? लुँकाण्ड, वहकाण्ड, भूमिकाउण्ड, हत्याकाण्ड, लुटपाट, बलात्कार आदि इत्यादि काण्ड झीथाय् हे जुइगु । न्ह्यागु काण्ड जूसां क्वंनिसें च्वथ्यंक दुवाला स्वःसा ततःधंपिं नेतातय्गु हे ल्हाः दयाच्वनी ।

खुँयात ज्वनीपिं हे खुँ सा ? ज्वनेगु सुयात ? हानं नेतातय् म्ये नं निपु निपु । उमित छिन कि छता खँ, मछिन कि मेता खँ । वा नं क्यनेगु छपु नयेगु छपु । नयेगु वा ला झीसं खनी हे मखु ।आखिरय् न्ह्यागु याःसां दुःख ला गरिब जनतायात ला खः नि ? त्वाकः ला गरिब जनता ला खः नि ? त्वाकःया घाः चुपिं छु सी ? चुपिया ला त्याये दयेवं गाः ।

नेतातय्सं न्ह्यागु याःसां सह यानाच्वनेमाःपिं झी जनता, झीगु हिचःतिया कमाइलय् मोज यानाः ल्ह्वंक नयाच्वंपिं गरिबमारा नेतात ।
आखिर थज्याःगु पहलं गुलि चले जुइगु ? थज्याःपिं नेतातय्गु भरय् गबलय् विकास जुइगु झीगु देश ? नेतातय्सं न्ह्यागु याःसां सह यायेगु ला ? गबलय् तक सह यायेगु ले ? सह यायेगु नं सीमा दइनि ।

गरिबतय्त न्हुत्तुन्हुयाः च्वात्तुच्वानाः थः जक ल्ह्वंक नयाच्वंगु हे दु । उमित छकः झी दक्वं छधी छप्पँ जुयाः ख्यायेमाःगु ला खः ? धाइ नापं ल्ह्वकं नकाः मंक दायेगु धाइ । ल्ह्वंक ला उमिसं नया हे च्वनेधुंकल, बरु उमित मंक दायेगु गबलय् ? सु बहादुर ले मंक दाइम्ह ?

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS