बुद्धधर्मय् उपासिकापिनि योगदान

बुद्धधर्मय् चतुपरिषद् भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकायात चतुर्परिषद कथं कयातःगु दु । बुद्ध धर्मय् भिक्षु भिक्षुणी जक मखु उपासक उपासिकापिं नं मदयेकं मगाः । गन बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्याखँ जुइ अन उपासकतय् नापं उपासिकात नं न्ह्यःने दइ । बुद्ध शिक्षाय् मिसा व मिजंया भेदभाव मदु ।

उकिं थन गथे उपासकपिसं ब्वति काइगु खः । उपासिकापिसं नं उकथं हे ब्वति कयाच्वनी । उपासिकापिं नं म्वःम्वः दयाच्वनी । सकसिनं थः थःगु गच्छे कथं ज्याखं यानाच्वनी । सकसियां समान कथं आस्था तयाच्वनी । उकिं बुद्ध धर्मयात चीरकाल तक स्थायीत्व यायेत उपासिकापिंसं नं तःधंगु योगदान बी ।

थौं जक उपासिकापिसं भूमिका म्हितूगु मखु, बुद्धकालय् नं थुकथंया श्रद्धावान व समर्थ उपासिकापिं दु । विशाखा महाउपासिकाया योगदान बुद्धकालय् च्वय् लाः । विशाखा छम्ह भिक्षुणी खः । वं न्हियान्हिथं तथागत नापं संघयात भोजन दान बिइगु । थुलि जक मखु थःगु अतिकं मूवंगु महालता प्रशाधन तिसां थःम्हं न्याना काल ।

उकी १८ करोड ध्यबा तनाः मुक्कं २७ करोड वंगु पूर्वाराम बिहार दयेका बिल । बुद्ध शासनयात चीरकाल तक स्थापित यायेत विशाखां तःधंगु ज्या याःगु दु । विशाखां तथागतयाके च्यागू बर फ्वंगु खः । थुपिं खः भिक्षु संघयात म्वः ल्हुइत कापः बिइगु, आगन्तुकपिंत भोजन बिइगु, ल्वगिया सेवा याःम्हेसित भोजन दान बिइगु, ल्वगियात वासः बिइगु, ल्वगियात यःगु दान बिइगु, भिक्षुणीपिंत ऋतुमति कापः दान बिइगुु ।

थुगु च्यागू बरयात तथागतं बुद्ध शासनय् दुथ्याकाः बिज्यात । थुकिं यानाः बुद्ध शासनयात सभ्य व संगठित यानाबिउगु दु । सुप्रिया उपासिकां नं बुद्ध शासनयात स्थायित्व यायेत तःधंगु योगदान बिउगु दु । सुप्रियाया तथागत बुद्ध नापं संघ प्रति आस्था श्रद्धा दु । व बाराणसिया श्रेष्ठी कूलयाम्ह खः । व न्हियान्हिथं छगू विहारं मेगु बिहारय् चाःचाः हिलाच्वनी ।

गनं ल्वगी बिरामी खन कि उमिगु सेवा याइ । थुकिया लागिं थःगु आहुति बिइत तयार जुइ । छन्हु छम्ह ल्वगियात लाया सुप माल । गनं ला मदु । उकिं वं थःगु खम्पाया ला द्यन । उकिया सुप दयेकल । छम्ह ल्वगी भिक्षुया ज्यानया लागिं थःगु ज्यान बीत तयार जुल । कात्यायनी नं तथागत प्रति अतिकं श्रद्धा दुम्ह उपासिका खः ।

थुकथं बुद्ध शासनकालय् समर्थ भिक्षु भिक्षुणी व उपासक जक मखु समर्थ उपासिकापिं नं दु । बुद्ध शासनया प्यंगः थां मध्ये छगः थां उपसिका खः । उपासिकापिं बिना बुद्ध शासन सुथां लाक न्ह्याये फइमखु । म्हिगः जक मखु । थौं नं बुद्ध शासनय् उपासिकातय्सं तःधंगु योगदान यानाच्वंगु दु ।

तथागतया उपदेश न्यनेत लालायितम्ह । वसपोलया उपदेश न्यनाः मन याउँकीम्ह । थुकिया लागिं थःगु श्रीसम्पत्ति दक्व त्याग यायेत नं तयार । छक्वः वया छेँय् खँुत वल । दासि वयाः छेँय् खुँत वःगु खँ कन । कात्यायानी तथागत उपदेश न्यनाच्वंगु । दासिया खँ वयागु न्हाय्पनय् दुहां मवं । वं धर्मश्रवण यानाच्वंथाय् विघ्न यायेमते धाल ।

दासि लिहां वन । दासि हानं वल । वं दक्व श्रीसम्पत्ति खुया यंकल धाल । अय्नं कात्यायानीं तथागतया उपदेश न्यने मत्वःतू । भौतिक सम्पत्ति स्वयां वसपोलया उपदेश तःधं तायेकल । तथागतया उपदेश न्यनेत सदां न्ह्यःने वनीम्ह उपासिका उत्तर नन्दमाता नं खः । छम्ह विवाहित मिसा । वया लागिं भाःतया थाय् उच्च लाः ।

तर तथागतया उपदेश न्यनेत व थः भाःतयाथाय् गणिका तयाबिल । थः तथागतया उपदेश न्यनेत वन । तथागतया सेवा सुश्रुसा यायेत । थःछेँय् नं झिंन्यासः कर्णापण काल । उगु दां न्हिं सच्छिया दरं गणिकायात बिल । वं झिन्हुया लागिं थः भाःतयाथाय् गणिका तयाबिल । थः निर्धक्क कथं तथागत नाप शरणय् वन ।

व छम्ह सेठया म्हाय् अय्नं तथागतयाथाय् च्वनाः च्यः भ्वातिंतय् नापं ज्या याः जुल । उपिं नापं च्वनाः सकलसित भोजन तयार याना जुल ।
बुद्धकालया छम्ह बांलाम्ह मिसाया घटना नं न्ह्यथने बहः जू । छम्ह तःमिम्ह बांलाःम्ह मिसा । वया अतिकं बांलाःगु सँ दु । वया सँ छम्ह धनीम्ह मिसां न्यायेत स्वत ।

वया सँया लागिं धाक्वः ध्यबा पुलेत तयार जुल । तर उम्ह मिसां थःगु सँ मीत तयार मजू । ई सदां छगू हे कथं न्ह्याइ मखु । छन्हु व गरिब जुल । भिक्षु संघयात भोजन दान यायेगु इच्छा जुल । तर वयाके ध्यबा मगात । उकिं वं कम दामं थःगु सँ मिल । उकिं वःगु दामं संघयात भोजन दान यात ।

थुलि जक मखु । प्रजापति गौतमीं ला झन् बुद्ध शासनय् भिक्षुणी शासन दयेकेत तःधंगु योगदान याःगु दु । गौतमी छम्ह लानि । अय्नं वं कपिलबस्तुनिसें बैशाली तक न्यासि वन । सुख सयलय् च्वनाच्वंम्ह तर सँ खानाः काषयवस्त्र पुना वल । तथागतं स्वीकृति बिया बिमज्याः । थुकिया लागिं च्यागू गुरुधर्म पालना यायेत तकं तयार जुल ।

थुकथं बुद्ध शासनकालय् समर्थ भिक्षु भिक्षुणी व उपासक जक मखु समर्थ उपासिकापिं नं दु । बुद्ध शासनया प्यंगः थां मध्ये छगः थां उपसिका खः । उपासिकापिं बिना बुद्ध शासन सुथां लाक न्ह्याये फइमखु । म्हिगः जक मखु ।

थौं नं बुद्ध शासनय् उपासिकातय्सं तःधंगु योगदान यानाच्वंगु दु । विहारया सुचुकुचु यायेगु, भोजन तयार यायेगु, भिक्षु संघया उपदेश न्यनेगु तकं उपसिकापिं ग्वाः ग्वाः दयाच्वनी । थुकिं नं सीदु बुद्ध शासनय् उपासिकापिनि थाय् सदां उच्च दर्जाय् लानाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS