ख्यालि न्हिलि

ल्याय्म्ह ः जिं छम्ह तसकं हे बांलाःम्ह ल्यासे मालाच्वनागु दु ।
ल्यासे ः (न्यासि चायाः) जि वये हे धुन नि ।
ल्याय्म्ह ः बांलात का । आः जिगु व मालेज्याय् ग्वाहालि या ।
ह्ह्ह्
प्यम्ह मनुखं फ्लश म्हिताच्वन ।
‘जि म्हिते मखुत ।’ आकाझाकां छम्ह जोश पिकयाः हालाहल ।
‘छाय् ?’ मेम्हं न्यन ।
रमेशं बेइमानि यानाच्वंगु दु ।
‘जिं छु बेइमानि याना ?’– रमेशं मिखा थपाय्ग्वयेक कनाः न्यन ।
‘गुगु तास जिं छंत इनागु खः, उकी निपाः गुलाम दुगु खः । छंके निपाः एक्का गनं वल ?’
ह्ह्ह्
छम्ह मिसां थः भाःतं थःत वास्ता मयाःगु सम्बन्धय् थुकथं बयान यात ः—
जितः छुं जुल धाःसा जितः ग्यारेन्टी दु कि जिमि भाःतं जिगु लास तकं म्हसी मखु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS