स्वपु हिन्दी चिबाखं

#शशि गोयल
डागि प्याक

‘उफ मज्जा हे खत्तम यानाबिल’ स्वयंप्रभाजीं नानया प्लेट छखे चिइका छ्वत । ‘हानं धयागु दु, भचा झौं झौं वंक छुना हिँ धकाः, तर बेरा नं छू छु, बु हे मबूगु थें च्वंगु मरि तये हइ का ।’
‘त्वःताछ्व, मेगु धया छ्वये’ श्रीमंतजीं धाल ।

‘जिमि नं झौं झौं वंगु हे नयेगु’ निम्ह मस्तय्सं नं प्लेटया नान वांछ्वत ।
‘अरे थ्व पास्ता सुनां नइ ?’ स्वयंप्रभाजीं निम्ह मस्तपाखे मिखा ब्वल ।
‘नो मामा नो, दाल मखनी धयाछ्व ।’

‘उफ् , न्हापालाक थ्व निं ला न’ श्रीमंतजीं धाल ।
‘पापा प्लीज, बटर नान नयेगु’ मस्तय्सं ख्वाः खिउँकल ।

‘बेरा बटर नान व छगू दाल मखनी हजि । स्व, साल्लुक व झांै झौं वंक दयेकाहिँ’ श्रीमंतजीं मस्तय्सं धाःथें धाल । क्वाःक्वाःगु बटरनान व दाल मखनी नयाः मस्त टैरेसय् जुयाच्वंगु कठपुतली शो स्वःवन । श्रीमंतजी बेरायात बिल ज्वनावयेत धाल । स्वयंप्रभाजी ल्यं दुगु खाना स्वल, पलख बिचाः यात, अले धाल, ‘डागी प्याक दयेकाबिउ ।’

श्रीमंतजीं कलाःयात न्ह्यसः तये थें यानाः स्वल । मिखाभाय् यानाः स्वयंप्रभाजीं भचा सुम्क च्वनेत धाल । वेटर वने धुंकाः श्रीमंतजीं धाल, ‘झीथाय् छेँय् खिचा गन दु ?’
‘अरे थथे हे धाइगु खः । छेँय् वनाः बाःयात नयेगु दयेका च्वने माली मखु ।’

छन्हुया सनिल

# रोली अभिलाषा

‘मां, बाया सन्देश वःगु दु । जितः शर्मा बाबूया पसलय् सःतूगु दु’ तुलसीया खँ न्यनेवं मांम्ह थारान्हुयाः वाथाक्क दन ।
‘छु जुल, सुनां सन्देश हःगु ? हे भगवान छु मेगु छुं दिन क्यने ल्यं दनिगु ला ।’
‘नितिनयात सःतके हःगु,’ तुलसीं थःगु दुपट्टाया च्वः चकंकल, अले मामं चब्बूगु चप्पल तुतिइ तयाः स्वयाच्वन ।

शहरं वसांनिसें गनं पिहां वनेगु हे मजू । मुनीमया चिकिचाधंगु जागिर नयाच्वंम्ह नेतरामजी गामय् विवाद जुयाः थः निम्ह म्ह्याय्पिं तुलसी, राधा व कलाःलिसें शहर लिक्क छकू क्वथा बालं कयाः च्वनाच्वंगु खः । छेँजःपिनि प्वाः बलंतलं जायेके धुंकाः क्वथाया बाः शहरया खर्चं वया जँ त्वःथुलाच्वंगु दु ।

उकिसनं निम्ह ल्यासेपिं म्ह्याय्मस्त त्वाः छगुलिंयापिं मनूतय् मिखाया धू जुयाच्वंगु दु । क्वथाया छपा छपा अप्पा वयागु स्याःचाःया साक्षी दु । नेतरामजी गन नं ब्याहाया खँ ल्हायेत वनी, दहेजया दानवं वयात लिहां वयेत बाध्य यानाबी ।न्हिछि मां म्ह्याय् छुं बांलाःगु खबर वइ ला धकाः पियाच्वनी, तर सनिलं अल्छिनाः सन्देश ज्वनावइ ।

गबलें गबलें थुलि नुगः क्वतुनी कि न्ह्यागुसां छुं नयाः द्यनाछ्वये चछि चछि प्यानावःगु धलिं स्वयाच्वने म्वायेक ।थौं नं छगू अज्याःगु हे मेगु सनिल खः । मांम्ह तुलसीयात ब्वनाः पिहां वन । निम्हं फटाफट वनाच्वंगु दु अय्नं अनिष्टया आशंका थपाय्सकं हावी जुयाच्वन कि लँ ला गुलि ताहाः गुलि ताहाः थें जुयाच्वन ।

माम्हं तापाकं हे खन बाःम्ह पसःया छखे सिथं मेगु सिथय् तक ततःपलाः छिनाः जुयाच्वंगु दु । तुलसीं मांया ल्हाः क्वातुक ज्वन ।
‘माखन, थ्व खः जिमि म्ह्याय् तुलसी, एम ए पास याये धुंकल । एकदम होनहार, थ्वयात जागीरयागु फाराम जायेके बिउ, अले थौं निसें थ्व कम्प्यूटर नं सयेकी ।’ अबुया खँ न्यनेवं हे तुलसीया मिखा प्यानावल, छाय्कि थौं वयागु जीवनया उगु सनिल खः, गुकिया छगू बांलाःगु सुथ नं दु ।

औकात

# जगदीश कश्यप

जजपाखें बिउगु फैसलाय् निगुलिं पक्षयापिं वकीलतय्सं सही यासेंलिं त्याःगु पक्षयापिं मनूत पलेस्वां ह्वः थें ह्वयावल । बूगु पक्षया वकिलं धाल, ‘जितः दुःख दु रामजीलाल, जिं छंगु केस बचय् याये मफुत ।’ अले व सरासर थःगु बस्तीपाखे वनाछ्वत । रामजीलालया ख्वालय् विषाद व बरबादीया बापतय् वकील प्रति क्रूर भाव बुयावल ।

थपाय्सकं थिकेम्ह व नांजाःम्ह वकीलं अन्तिमय् थ्यंकाः अपायसकं बोगस बहस याःगु । छँे खालि याकेगु आदेशय् वं छुं मखुसां लछिया म्याद ला कायेफुगु हे खः ।‘पासा, जितः रामजीलाल बूगुलिइ तःधंगु दुःख दु । छंगु दबाब मदुगु खःसा नत्थूं वपाखें गबलें नं छेँ खालि याके फइमखु’, थ्व खँ रामजीलालया वकीलं त्याःगु पार्टीया वकिलयात धाःगु खः ।

‘व ला थिक हे जू, मिस्टर खुराना, तर थ्व ज्याया निंतिं छितः न्याद्वः दां क्यास नं ला वःगु दु । आखिर छ थपाय्सकं दुखि छाय् ? गुलिखे गरीब रामजीलालतय्त ला छं थुकथं हे बुके धुंकूगु दु ।’थ्व न्यनाः मिस्टर खुरानां नकतिनि जक नयागु ग्वाःया थुलिमछि ति छखेर पिच्च ल्ह्वयाछ्वत, गुकिया कारणं गुलिमछि निर्दोष इमूत उगु सूर्तिया तिइ म्वायेगु कुतः यायां वाथावाथा कनाहल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS