ककचाः व उकिया जूस

ककःचा यक्व हे गुण दुगु तरकारी खः । वाउँगु ककःचा पाके जूगु तुइसे म्हासुसे च्वंगु ककःचा स्वयां यक्व हे लाभदायक जुइ । अथे जुयाः वाउँगु ककःचा हे छ्यलेगु यायेमाः । ककःचा निताजि दु, तग्वःगु व चिग्वःगु । तग्वःगु स्वयां चिग्वःगु वाउँगु ककःचां झीत यक्व फाइदा याइ । अथे जुयाः जूस अथवा तरकारि दयेकेत थुकियात हे छ्यलेगु यायेमाः ।

ककःचा प्राकृतिक रुपय् हे नयेगु यायेमाः । थुकी मेगु छुं चीज नं ल्वाकछ्याये मजिउ, यदि छिं थुकी दुगु दक्वं गुणया फायदा कायेगु खःसा । छाय्कि अप्वः थें मनूतय्सं ककःचिया खायु सवाः तंकेत थुकियात स्वःस्वः यानाः तानाः, चि तयाः सिलाः नयेगु कुतः याइ । थथे यानाः नयेबलय् ककःचिया दक्वं गुण पिहां वनी ।

ककःचाय् फस्फोरस गाक्क हे दु । अथे जुयाः थ्वं वा, न्ह्यपु, क्वँय्, हि व मेमेगु शारीरिक अंगयात माःगु फस्फोरसया आपूर्ति याइ । ककःचाया रसं स्याः क्वलाकी, अले म्हय् फुर्ति थकयाबी । ककःचाया जूस खालि प्वाथय् हे त्वँसा अप्वः लाभदायक जुइ । छाय्धाःसा अथे त्वनेबलय् म्हं याकनं त्वनाकाइ ।

यदि छितः मुसु, कफ वा कथु वालावाला मिनीगु जुयाच्वंगु दुसा चिकं वा घ्यः मतसे दयेकातःगु ककःचिया तरकारि भपादिसँ । छिं सवाः कथं थुकी सिंचि व मलय्चुं नं तयादी फइ । ककःचिया जूस कफ, म्हासुल्वय्, चिनिल्वय् व ज्वर आदि ल्वचय् लाभदायक जू । लिसें थुकिं हि नं सफा याइ ।ककःचिया जूस इन्फेक्सन मजुइकीगु व म्हय् गर्मी अप्वयेकीगु कथंयागु जुइ । थीथी ल्वचय् ककःचा थीथी कथं छ्यलेजिउ —

साहासाहा स्याइगुककःचिया जूसं मालिस यानादिसँ । ककःचा अचार नी थें यानाः निनाः गठिया जुयाः मनावःथाय् लेप तयादिसँ । याकनं हे याउँसे च्वनी ।

छ्यंगू ल्वचय् ः
हिइ अम्लताया मात्रा अप्वः जुलकि म्ह चासुसे च्वनावइ । अथे जुइबलय् ककःचिया जूस छगू कपया प्यब्वय् छब्व व लः नं उलि हे ल्वाकछ्यानाः न्हि निक्वः त्वनादिसँ, अले ककःचिया जूसय् झिफुति लाभाया जूस व प्यंगू चम्चा तूचिकं ल्वाकछ्यानाः मालिस यानादिसँ ।

हि सफा यायेत
६० ग्राम ककःचिया जूसय् लः भचा ल्वाकछ्यानाः छुं न्हि तक सेवन यानाच्वन धाःसा म्हय् च्वंगु दूषित हि सफा जुयावनी । थुकिं यानाः पाचनशक्ति नं बल्लानावइ ।

पालि हियुसा ः
ककःचिया जूसां अथवा ककःचा निनाः हिइया च्वंथाय् लेप पानाबिल धाःसा हियुगु लनावनी । पालितः हियुसां लनावनी ।

एसिडिटी
बागू कप ककःचिया जूसयात चकंछि कप लखय् छगू चम्चा अम्बःचुं ल्वाकछ्यानाः न्हिं स्वक्वः त्वनाबीगु यानाच्वन धाःसा एसिडिटी लनावनी ।

मनावःसा
बागू कप ककःचिया जूस, चकंछि चम्चा सुंपालुचुं, लः भतिचा ल्वाकछ्यानाः न्हिं न्हिं सुथय् व बहनी त्वनाबीगु यात धाःसा मनावःगु क्वलाइ ।

माउथ अल्सर ः छगू गिलास लखय् बागू कप ककःचिया जूस व फटकिरि भतिचा ल्वाकछ्यानाः न्हिं निक्वः कुल्ला यानाबिल धाःसा माउथ अल्सर लनावनी । छगू चम्चा जूसय् चिनि भतिचा ल्वाकछ्यानाः न्हिं प्यक्वः त्वनाबिल धाःसां नं लनावनी ।

मल्ह्वंकेत ः बागू कप ककःचिया जूस, बागू कप लखय् ल्वाकछ्यानाः उकी छगः कागति तिसिनाः सुथ न्हापां खालि प्वाथय् त्वनेगु यानाच्वन धाःसा वातावाता च्वंक ल्ह्वंपिनि तौल कुहां वइ ।

मस्तय् स्येँ बल्लाकेत ः
यदि चिधिकःपिं मस्तय्त (३ निसें ८ दँ) बागू चम्चा ककःचिया जूस न्हिं न्हि त्वंकाबियातल धाःसा मस्तय् स्येँ बल्लानाच्वनी । लिसें ग्यास, अपच थेंज्याःगु प्वाःया ल्वय् नं जुइमखु ।

डायबिटिज जूपिंत ककःचिया जूसया फाइदा
# सुगर जूपिंसं ककःचिया जूस व ककःचा न्ह्यागु रुपय्सां नयेमाः । छाय्कि थुकिं म्हय् इन्सुलिनया स्राव अप्वयेकी ।

# सुगरया ल्वगियात १५ मिली ककःचिया जूस १०० मिली लखय् ल्वाकछ्यानाः न्हिं स्वक्वः स्वला तक त्वंकाबीमाः । जा नयेबलय् नं ककःचा रकारि ख्वला तुला मकासे हे दयेकाः नयेमाः ।

# ककःचा नयेबलय् खालि प्वाथय् हे नयेमाः ।

# ककःचाय् इन्सुलिन गाक्क दइ । थ्व इन्सुलिनं हि व च्व निताय्सं नं दइगु सुगरयात नियन्त्रण याइ ।

# ककःचिया सीजनय् थःत माक्व ककःचा न्याना हयादिसँ अले उकियात बांलाक सिलाः सफा यानादिसँ, अनंलि थुकियात चिचिकुक तानाः किचः दुथाय् तयाः फसय् गंकादिसँ । ककःचाय् धू मलायेमा धयागु खँय् अवश्य ध्यान बियादिसँ ।

ककःचा बांलाक गने धुंकल कि उकियात नचुक निनाः अज्याःगु थल छगलय् तयादिसँ, गुकी क्वाःगु फय् नं दुहां वनीमखु, लः दुगु फय् नं दुहां वनीमखु । आः छिं थ्व पाउडरया छगू निगू चम्चा सुथय् व बहनी ख्वाउँलःलिसे कया च्वनादिसँ । थुकिं डायबिटिजया ल्वचय् फाइदा याइ ।

# बागू कप ककःचिया जूसय् बागः कागतिया रस, बागू चम्चा पःकाचुं व सवाः कथं चि व चकंछि कप लखय् ल्वाकछ्यानाः न्हिं निक्वः त्वनाबिल धाःसां नं डायबिटिजय् फायदा हे जुइ ।

# छगः गोलभ्यारा, २५० ग्राम तुसि व छगः ककःचा कयाः थ्व सकतां ल्वाकछ्यानाः जूस दयेकाः सुथय् बहनी त्वनादिसँ, थुकिं नं डायबिटिजय् फाइदा याः ।

ककःचिया जूस दयेकेगु तरिका
# दकलय् न्हापां वाउँगु ताजा ककःचा कयादिसँ । उकिया पु लिकयाः वांछ्वयादिसँ । अनंलि जूसरय् तयाः जूस दयेकादिसँ ।

# जूस छानय् यायेत प्वाः तप्वाःगु छालनीं ज्या कयादिसँ, गुकिं यानाः यक्व फाइबर जूसय् ल्वाकज्याःवनी ।

# छगू छगू गिलास (२०० मिली) या मात्राय् न्हिं स्वक्वः जूस त्वनादिसँ । त्वंक्व पतिकं ताजा जूस हे पिकयाः त्वंसा बांलाः । छितः यःसा थुकी कागति, सिंचि व मलय्चुं तयाः नं त्वनेफइ ।

सावधान
# ककःचा कम मात्राय् जक नयेजिउ । यदि छिं अप्वः नयादिल धाःसा म्हय् गर्मि अप्वयावइ, अले अप्वः लः त्वने प्याःचायावइ ।

# अप्वः मात्राय् नल धाःसा कथु व छातिइ हिइसे च्वना वयेयः ।

# जूस त्वनेबलय् नं न्हापां न्हापां त्वनेबलय् कम जक त्वनादिसँ । अले बुलुहुं मात्रा अप्वयेका यंकादिसँ । अथे जुल धाःसा छिगु प्वाथं नं पचय् यायेगु क्षमता अप्वयेकायंकी ।

# थन ल्वय्यागु लागी धकाः कनातःगु ककःचिया जूसाया मात्रा नं थुकथं हे बुलुहुं बुलुहुं जक अप्वयेका यंकेमाः । थुकिं यानाःम्हसुख मंत धाःसा तुरुन्त हे त्वनेगु दिकादिसँ ।

# प्वाथय् दुपिं मिस्तय्सं व मचायात दुरु त्वंके माःपिं मचाया मांपिंसं नं ककःचा नयेमजिउ ।

# ककःचिया जूस त्वनेबलय् थुकिया गरम याइगु सम्भावनायात लुमंके माः । थुकिया साइड इफेक्टपाखे बचय् जुइत धौ, कागति, घ्यः व जा मध्ये न्ह्यागुसां छता नयाबीमाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS