All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

किलाघः दीप्याखंया गुरु इन्द्र महर्जन

किलाघः त्वाः थीथी प्याखं पिथनीगु त्वाः खः । उगु त्वाःया कजि व नापं यँयाःबलय् पिहां वइगु दीप्याखंया मूगुरु खः इन्द्र महर्जन । थौंकन्हय् ८५ दँया बैंसय् नं वय्कः थ्व प्याखं स्यनेगु ज्याय् संलग्न जुयाच्वनादीगु दु । न्हियान्हिथं धिमे व धुँन्या अभ्यास याइगु नासःद्यःथाय् थः हे संलग्न जुयाः थीथी कथं सल्लाह साहुति बीगु, अभ्यासया नेतृत्व यायेगु व पूजापाठय् नं वय्कः सहभागी जुयाः वयाच्वनादीगु दु । वय्कः थ्व प्याखंया मूगुरु जक मखसे किलाघः त्वाःया कजि नं खः ।

अथे धइगु फुक्कं प्याखं, जात्रापात्रा वा गुथिया नायःकथं ज्या यानाच्वनादीम्ह खः वय्कः । थीथी बाजंया नं गुरु वय्कः न्हय्म्ह दीप्याखंया गुरुपिं मध्ये मू गुरु खः । विक्रम संवत् १९९० सालय् किलाघः त्वालय् जन्म जुयादीम्ह वय्कः २०३३ सालंनिसें गुरु जुयाः थौंतक नं थ्व प्याखं स्यनेगु ज्याय् संलग्न जुयाच्वनादीम्ह खः । नापं पायः जात्राया नं वय्कः मू नायः खः । न्हियान्हिथं हनुमानध्वाखाय् पूजा वनेगु, यँयाःया पुलुकिसि जात्रा पिकायेत लंपुं छायेगु, पूजा यायेगु व न्हिंन्हिं खलःया पूजा नं थःम्हेसिनं हे यानादीम्ह इन्द्र महर्जन गुरुमापायात जा नकेगु ज्याय् नं मू जिम्मेवारी कयाः ज्या याना च्वनादीम्ह खः ।

थुकथं किलाघः त्वालं चले जुयाच्वंगु थीथी कथंया जात्राय् मू भूमिका इन्द्र महर्जनं म्हिता वया च्वनादीगु दु धायेबलय् छुं पाइमखु जुइ । गुरुमापा छम्ह राक्षस खः । थुकिया बारे अलग्ग हे छपु बाखं दु । परापूर्वकालय् केशचन्द्र व कृष्णचन्द्र नांया निम्ह दाजुकिजा दुगु खः । इपिं मध्ये केशचन्द्र जुजुपिं नाप हे जू म्हितीम्ह लानाच्वन । व तसकं बिलाशी जीवन हनेमाःम्ह लानाच्वन । जू म्हितुम्हितुं वयागु आपालं सम्पत्ति नाश जुल । लुँया देमाय् जा नइम्ह व लिपा वयाः सिलाय्बरया देमाय् जा नयेमाःगु स्थितिइ तकं वल ।

थिके थिकेगु देमा जू म्हितेथाय् ब¥हः तयेमाःगु अवस्थां व कंगाल जूवन । तर वयागु घमण्ड धाःसा म्हो मजू । लिपा वयाः छुं छुं हे मदयेवं वया ततां वयात जा नये त्ययेकाः गोबरं बँ थिलाः बँय् हे जा तयाः नकल खनिं । थ्व खनाः वं मिखां ख्वबि हायेकाः जा हे मनःसें उगु जा प्वःचिनाः ज्वना वनाः व तप्यंक उत्तर दिशापाखे स्वयावन । वँवं व त्यानु चायाः छगू थासय् फ्यतुनाः थःम्हेसिनं ज्वनावःगु जा नयेत स्वःगु इलय् व जा ध्वगिनाः नं न वये धुंकूगु जुयाच्वन । अले छगः चकंगु ल्वहँतय् उगु जा फुक्कं पानाः लिक्कं द्यनाच्वन खनिं ।

केशचन्द्र न्ह्यलं चायेकाः थय्क जापाखे मिखा ब्वःगु इलय् ला फुक्कं जा बखुंतय्सं नये धुंकूगु जुयाच्वन । व अन हे ह्वाँय्ह्वाँय् ख्वयाच्वन । उघ्रिमय् हे अन गुरुमापा नांया राक्षस छम्ह थ्यंक वल । व ख्वयाच्वंगु खनाः तसकं दया वंकाः राक्षसं छु जुल धकाः न्यन । वयां लिपा वं थम्हं नयेत ज्वना वयागु जा फुक्कं बखुंतय्सं नया बिउगु खँ कनेवं वं बखुंतय्त सःताः व दुःखीया जा फुक्कं पुलाः बीमाल धाःगु जुयाच्वन । उगु इलय् फुक्कं बखुंतय्सं नये धुंकाः फाःगु खि लुँ जुइमा धकाः गुरुमापां वरदान बिल । अले व फुक्कं लुँ ज्वनाः केशचन्द्र पाजु व गुरुमापा भिंचा जुयाः लिहां वल ।

थःत नये पित्यात धकाः गुरुमापां वयात हे नयेत्यंगु इलय् थथे थःथः नये मजिउ, बरु येँय् नु । जिं हे धाःधाःगु नके धकाः ह्ययेकाः गुरुमापायात केशचन्द्रं थन ब्वना हःगु जुयाच्वन । न्हापां वयात इतुंबहालय् तयाः नकल । वयां लिपा धाःसा वयात बुरांख्यलय् तये यंकल । इतुं बहालय् तयाः नकेगु याःबलय् छन्हु जक वयात नयेगु यंके ल्वःमंबलय् अनच्वंपिं मचातय्त स्याना नःगु सीवं वयात बुरांख्यलय् तये यंकूगु खः ।

थथे गुरुमापायात नकेत छमुरिजाकिया जा थुयाः म्येय् छम्हेसिया ला नकेमाःगु जुयाच्वन । आः थ्व गुरुमापायात तिंख्यलय् तये यंकातःगु दु । छन्हु वयात थथे हे म्येय् छम्हेसिया ला, छमुरि जाकिया जा थुयाः ८४ ब्यञ्जन तयाः भ्वय् नकेगु थ्वहे किलाघः त्वाःया इन्द्र महर्जनं यानाच्वनादीगु दु । थ्व परम्परा आतकं कायम जुया वयाच्वंगु दु । थुकिया लागिं सरकारी आयस्ता मदु । पायः जात्रा, गुरुमापा, दीप्याखं व पुलुकिसि जात्रायात ब्यवस्थित यायेत इन्द्र महर्जन न्ह्याब्लें समर्पित जुयाच्वनादीगु दु ।

जोगनारायण व ग्वारा महर्जनपाखें थम्हं दीप्याखं सयेकाः स्यना वयाच्वनादीम्ह मूगुरु इन्द्र महर्जनं आतकया दुने आपालं न्हू पुस्तायात थ्व प्याखं स्यना दीधुंकूगु दु । मूगुरु जुइधुंकाः छम्ह हे मनूयात न्याक्वः तक प्याखं स्यनाः ज्या चले यानादीगु दु । नागपञ्चमिं सुरु जुयाः चथाःतक न्ह्याइगु थ्व लछियंकं स्यनेमाःगु प्याखं वय्कलं थःगु हे छेँय् स्यनेगु यानाच्वनादीगु दु । नापं श्रावण चौथिनिसें भाद्र चौथितक प्याखं स्यनेगु झ्वलय् प्यक्वः पूजा यानाः बां स्यानाः भ्वय् नयेमाः ।

थ्व प्याखं स्यनेत लछि न्ह्यवनिसें हे शुद्ध जुइमाः । अथे धइगु थः कलाः नाप नं द्यने मत्यः । सुयागुं चिप नये मत्यः । सुनां हाचां गायेके मत्यः । येँय् देय् त्वःताः पिने जक मखु स्वनिगलं पिने गनं हे वने मत्यः । थज्याःगु कडा नियमय् च्वनाः ज्या यायेमाःगु थ्व प्याखं स्यनेत लछि बी । सुरु पूजा, कायाः अष्टमिकुन्हुया पूजा, चौथिकुन्हुया पूजा व बिसर्जन पूजा यानाः प्यक्वः ला बां स्यानाः भ्वय् नयेमाःगु पूजा जुइ । आः चले जुयाच्वंगु प्याखनय् कुमारि, चण्डी, भैरव व दैत्य तसकं पुलांपिं प्याखंम्वःत खः ।

थःपिं फत्तलय् थःपिं हे प्याखंम्वः जुयाः प्याखं हुलीगु थ्व दीप्याखंया लागिं थःपिं उमेरं बुरा जुल वा म्हं मफयावन धाःसा न्ह्याः न्ह्याःपिं तयाः प्याखं हुइकी । २०३९ सालंनिसें भैरव जुयाच्वंम्ह बद्री महर्जनयात मूगुरु इन्द्र महर्जनं हे प्याखं स्यानादीगु खः । चण्डी जूम्ह नं २५ दँ स्वयां अप्वः प्याखं ल्हुम्ह जुइधुंकल । प्याखं स्यनेत प्याखंम्वः नं गुथिं हे थःगु समुदायपाखें ल्ययाः काइगु खः । आतक यँयाःया इलय् दीप्याखं बांलाक हे न्ह्यानाच्वंगु दु । थ्व किलाघः त्वाःया इज्जत नं खः ।

थनं न्ह्याकीगु छगू जात्रा पायाः जात्रा नं खः । नेवाः जुजुपिनिगु पालंनिसें न्ह्यानावयाच्वंगु थ्व जात्रायात बेवास्ता याःम्ह रणबहादुर शाहया मिखा कां जुल धाइ । वयां लिपा थ्व द्यःयात रणबहादुरपाखें म्येय् छम्ह व पूजा बीगु चलन सुरु याःगु आतकं चले जू नि । वनेमा त्वालं न्ह्यानाः भेडासिं जुयाः न्यतय् तक वनाः हाकनं वनेमा त्वालय् हे पायाः क्वचाइ । थुकी अजिमा, कुमारि व भैरव दइ ।

कुमारि अजिमा जुयाः लक्ष्मीनारायण महर्जनं प्याखं हुलेगु यानाच्वंगु दु । थथे पायाः जात्रा, गुरुमायायात जा नके यंकेगु, पुलुकिसि पिथनेगु व दीप्याखं नं ब्यवस्थित रुपं न्ह्याकेत ग्वाहालि यानाच्वनादीम्ह गुरु इन्द्र महर्जन आतक नं स्वस्थ हे तिनि ।

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.