All for Joomla All for Webmasters

ने.सं. ११३६ यंलागा अष्टमी

थौं थेच्व जात्रा क्वचाइगु

थेच्वय् जुइगु नवदुर्गा जात्रा थौं भैलः द्यःया सिन्दुर जात्रा यानाः क्वचायेत्यंगु दु । यःमरि पुन्हिया झालय् नवदुर्गा जात्राया लिसें बालकुमारी, ब्राह्मायणी व भैलः द्यःया जात्रा जुइगु खः । थ्व जात्रा थेच्वया मू जात्रा खः । थिंलाथ्व दशमी कुन्हु निसें न्ह्याइगु थुगु जात्रा न्हय्गू गुथिपाखें संचालन जुयाच्वंगु दु । थेच्वःया च्वय् देय् व क्वय् देयापिंसं जात्रा न्यायेकीगु खः । च्वय् देशं बालकुमारी व भैलःद्यःया जात्रा जुइसा क्वय् देशय् ब्रह्मायणीया जात्रा जुइ ।


यःमरि पुन्हि कुन्हु छ्वयलाभू यानाः भैलः गुथिं भैरबयात हयाः नासः फल्चाय् तइ, अले थ्वहे भैलः द्यःयात साक्षी तयाः बालकुमारी द्यः कुहां बिज्याकी । अथेहे ब्रह्मायणीयात नं कुहां बिज्याकी । द्यःपिंत पिथय् तयाः पारु कुन्हि निसें पुजा यानाःभ्वय् नयाः जात्रा न्यायेकी । थ्व लिपा द्यःपिंत खतय् तयाः थःथःगु लागाय् चाःहिकाः जात्रा हनी । जात्राया झ्वलय् गःछेँया द्यःगणपिं अर्थात नवदुर्गा द्यःछँेय् पिहां बिज्यानाः क्वय्लाछिं च्वय् लाछि बालकुमारी वयाः कुमारी गणं बालकुमारीयात भागी यानाः दर्शन याइसा क्वय् लाछि ब्रह्मायणी द्यःया न्ह्यःने द्यः ल्हाइ ।


कन्हय् कुन्हु क्वय् लाछि ब्रम्हायणी द्यःयाथाय् सुथय् निसें द्यःगण पिहां बिज्यानाः प्याखं हुली । थुकुन्हु हे थेच्वय् च्वंपिंसं थःथःगु भाकल कथं पुजा यानाः बां बीगु याइ । तृतीया कुन्हु बालकुमारी पिहां बिज्यायेत साक्षी च्वंम्ह भैलःद्यःया सिन्दुर जात्रा यानाः थेच्वः जात्रा क्वचयोकी ।

 

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top

Copyright © 2016  nepalbhasa.com. All rights reserved.