निपु हिन्दी चिबाखं

तुतिमरुचा
#मृणाल आशुतोष

छेँया लकस असामान्य जुया वयाच्वन । म्हीग तिनि राजेन्द्रं सुं छम्ह दुःखी मिसालिसे ब्याहा यायेगु खँ छेँय् पित हयाबिल । किजापिं ला अजू चाल, तर भौपिनि सः धाःसा भचा अप्वः हे तस्सः जुयावल । बिचरी बुरिम्ह मां इमित थुइकेत कुतः यायां हे हारय् चायेधुंकल ।

भौपिनिगु च्वामुगु शब्दवाणं नुगः हे चिरिचिरि बायाच्वंगु दु, तर न्हाय्पनय् कपाय् तयेगु बाहेक मेगु छुं उपाय नं ला दुगु मखु । सनिलय् तमं ख्वाः ह्याउँक च्याकाः वीरेन्द्र तप्यंक मांया क्वथाय् दुहां वल । भतिचा हे लिमबाकुसे निम्हं भौपिं लुखाया खापाय् प्यपुंक च्वं वयेधुंकल ।

‘मां, थ्व छु जुयाच्वंगु छेँय् ? दाइ वेँ ला मजू ला ?’
‘पुता, थुकी वेँ जुइगु छु खँ दु ?’
‘थुगु उमेरय् ब्याहा ? मनूतय्सं छु धाइ ? त्वाःबायापिंसं थुकलं बी का झीत’ – तमं वयागु ख्वाः झन् च्यानावल ।
‘पुता, वं छुं क्वःछिउगु दुसा, छुं भचा बिचाः यानाः हे ला क्वःछिउगु जुइ नि । उम्ह दुःखी मिसाया बारे नं ला बिचाः या ।’
‘अँ, खः, भचा अप्वः हे बिचाः यात का । थःगु ला तुति त्वःधूगु हे जुल, अले उकिसनं बुरा जुइकाः छम्ह मिसाया जिम्मेवारी क्वबिउ वनाच्वन का । ’
‘नीदँ न्ह्यवंनिसें तुति मदयेक हे च्या मियाः जिमिगु छिमिगु खर्च चले यानाच्वन नि सा ! अय्क छातिइ ल्हाः तयाः बिचाः या सा, धाथेंयाम्ह तुतिमरुचा व खः लाकि…। ’

खसु
# हरीशकुमार अमित

तःधंम्ह अफिसरं चिधंपिं अफिसरतय्गु मिटिंग कयाच्वंगु । मेगु ला दक्व पाय्छि हे जुल, तर छम्ह चिधंम्ह अफिसरं तःधंम्ह अफिसरया लात फल । थ्व मखु कि उम्ह चिधंम्ह अफिसर बांमलाक ज्या याइम्ह खः । वयागु ज्या मेमेपिं अफिसरतय्गु स्वयां यक्व हे बांलाः, तर उम्ह अफिसरया दकलय् तःधंगु कमजोरी थ्व जुल कि व तसकं हे इमान्दार व सत्यवादी लानाच्वन ।

न वं तःधंम्ह अफिसरया न्ह्यःने न्हिप्यं संकःवं, न थः पासा अफिसरतय्गु विरुद्ध चुकरि हे याः वं । बस्, थःगु ज्याय् हे जक मतलब तयाच्वनी । चिधंम्ह अफिसरयाके तःधंम्ह अफिसरया ब्वः फयेगु बाहेक मेगु लँ हे मदु । मिटिंग क्वचायेवं व थः पासापिंत सुयातं अय्क छकः हे मस्वसे सरासर थःगु क्वथापाखे वन ।

चिधंम्ह अफिसर थःगु क्वथाय् थ्यनी थें च्वंबलय् न्ह्यःनें वं रमेश वयाच्वंगु खन । रमेश उगु हे अफिसय् क्लर्क खः । रमेशलिसे छम्ह मेम्ह नं दु । चिधंम्ह अफिसरयात खनेवं रमेश तसकं क्वमिलु जुयाः अभिवादन यात, अले धयाहल, ‘सर, छिं जिगु उगु ग्वःदँमछि न्ह्यवंनिसें थानाच्वंगु तलब थहां वनीगु केस क्लीयर यानादिल, उकिया एरियर जितः दत ।

थ्याक्क चय्द्वः वल । छितः यक्व यक्व सुभाय् सर ।’‘अरे, थुकी सुभाय् बीमाःगु छु खँ दु । छंगु हक लगे जू व, छंत दये हे माःगु खः व’ चिधंम्ह अफिसरं नायुगु सलं धाल, अले थःगु क्वथापाखे न्ह्याःवन ।

वनाच्वँच्वं चिधंम्ह अफिसरं ताल, रमेशं थः पासायात धयाच्वंगु जुयाच्वन, ‘थ्वय्कः सर, तसकं हे इमान्दारम्ह खः । वय्कः थेंज्याःम्ह इमान्दार जिं सुं हे खनागु मदुनि आतक ।’
चिधंम्ह अफिसरया नुगलय् तःधंम्ह अफिसरं खँ न्यंकूगुलिं यानाः भुनाच्वंगु खसु छक्वलं हे चिलावन ।
भाय्हिउम्ह ः रमेशकाजी स्थापित

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS