भारतया सतकं यानाः नेपाःया भूमि डुबान

येँ – नेपाःया सीमालिसे स्वाःगु थःपिनि सीमा लागाय् भारतं दयेकाच्वंगु ततजाःगु सतकं यानाः दँय्दसं नेपाःया थीथी लागाय् खुसिबाः वयाच्वंगु खँ धाःगु दु । भारतं थःपिनि लागाय् खुसिया सतक स्वयां तजाः जुइक लँ दयेकाच्वंगु कारणं लः वनेगु थाय् मदयाः नेपाःपाखे लः दुहां वयाच्वंगु खँ स्थानीय मनूतय्सं धाःगु दु । न्ह्याबलें खुसिबाः वइबलय् भारतपाखेया लँ बन्द जुयाः लः फुक्क नेपाःपाखे दुहां वइगु खँ उमिसं धाःगु दु । थ्व समस्या समाधान याये माल धकाः दँय्दसं हे धायेगु याःसां नं भारतीय पक्षं वेवास्ता याइगु कारणं नेपाःमित पीडित जुइ मालाच्वंगु खँ नं धाःगु दु ।

भारतं आः तक नेपाःया सीमा स्वाःगु लागाय् १६०० किलोमिटर ताःहाकःगु लँ दयेके धुंकूगु दु । थ्व दयेकेगु क्रम अझ नं जारी तिनि । तर थ्व लँया उचाई धाःसा खुसिया जाः स्वयां तजाः । भारतया थ्व सतकं यानाः नेपाः जुयाः बाः वनीगु करिब ६० गू खुसिया लँपु बन्द जुइगु अवस्था दु । थ्व तःधंगु व चीधंगु ६० गू खुसिया लँ अवरुद्ध जुयाः उकिया लः नेपाःपाखे हे बाः वइगु जुयाच्वंगु खँ नं स्थानीय मनूतय्सं धाःगु दु । थुकिं यानाः दँय्दसं हे नेपाःपाखे हजारौं विगाहा बुँ लखय् डुबे जुइगु अवस्था जुयाच्वंगु दु ।

थुगुसी थ्व समस्या समाधान याये माली धकाः नेपाः व भारतया अधिकारीतय्सं मंकाः रुपं अन अनुगमन यानाः स्वयेगु ज्या याःगु खः । तर भारतं मंकाः अनुगमन जूसां नं थ्वहे दँय् थ्व समस्याया समाधान याये फइ मखु धकाः धायेधुकूगु दु । नेपालं नं भारतं थ्व दँय् थ्व समस्या समाधान याये फइ मखु धकाः स्वीकार याःगु दु ।

तर विज्ञ मनूतय्सं धाः कथं नेपालया थ्व समस्या समाधान याना बी धकाः भारतं हरेक दँय् धायेगु याःसां लिपा अथें ल्वःमका छ्वयेगु यानाच्वंगु दु । भारतं थ्व समस्या गबलें केन्द्रीय सरकार व गबलें राज्य सरकां समाधान याइ धकाः आलताल यानाच्वंगु खँ नं धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS