तछ्वयाः गुण व फाइदा

तछ्व छताजि अज्याःगु अन्न खः, गुकिं स्वास्थ्यलिसे सम्बन्धित गुलिखे फाइदा याइ, अले अस्वस्थ जुइगु पाखें बचय् यानातइ । तछ्वय् यक्व हे पोषक तत्व दु । थुकी भिटामिन बी कम्प्लेक्स, आइरन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, बीटा व ग्लुकेन, म्यागनीज, प्रोटिन, अमीनो एसिड, डायट्रि फाइबर्स व यक्व कथंया एन्टिअक्सिडेन्ट व ल्याक्टिक एसिड दु ।

थ्व प्वाःयात तसकं निं । नयागु पचय् यायेत थुकिं तसकं ग्वाहालि याः । तछ्वयात हायाः नल धाःसा अप्वः फाइदा दु धाइ । तछ्व लखय् फ्वयाः उगु लः त्वन धाःसा नं झीत यक्व हे निं । तछ्वं गरम नं याइ मखु, ठन्डि नं याइमखु । तछ्व यक्व कथंया वासः व बीयर दयेकेत छ्यलेगु याइ । थ्व फाइबर प्राप्त यायेगु बांलाःगु प्राकृतिक स्रोत नं खः ।

थुकी दुगु मेमेगु गुण थुकथं दु–
# साहा साहा स्याइगु समस्या दुसा तछ्वया लः न्हिं न्हिं त्वनादिसँ, पक्का नं याउँसे च्वनी ।

# प्वाथय् दइबलय् अप्वः थें मिसातय् पालि मनावइगु जुयाच्वनी । अथे मना मवयेकेगु खःसा तछ्वया लः न्हिं न्हिं त्वनाबीगु यायेमाः ।

# तछ्वं पथरी ल्वचय् नं फाइदा याः । तछ्वया लः त्वनाबीगु यानाच्वन धाःसा पथरी पिहांवनी । पथरीया ल्वगिं तछ्वचुंया मरि, सत्तु आदि दयेकाः नयेगु यायेमाः । थुकिं पथरी पित छ्वयाबी, अले हानं हानं दयावयेके बीमखु ।

#तछ्वया लखं म्हयात दुने नं डीटोक्स याइ । थ्व हि सफा याइगु बांलाःगु टनिक खः ।

# कथु मनावःगु, तसकं लः त्वने प्याःचाइगु व हियूगु जुल धाःसा छगू कप तछ्व निनादिसँ । अनंलि उकियात निगू गिलास लखय् तयाः च्याघौ तक फ्वयातयादिसँ । वयां लिपा व दायेकाः लः छानय् यानादिसँ । लुमुलुमु जक धालकि म्हुतुइ तयाः न्हिं निक्वः गलल गलल यानादिसँ । फाइदा जुयावइ ।

# छगू कप तछ्व व छुं भचा तरकारि तानाः छगू लीटर लखय् दायेकाः ख्वाउँके धुंकाः सूप हे त्वनादिसँ । ठोस आहार नये मजियाच्वंम्ह बिरामीयात थ्व ठोस आहार कयाति हे ग्यनी ।

# तछ्वया मरि नयेगु यातकि कब्जियत जुइमखु, ग्यास दयावइ मखु, छाय्कि थुकी फाइबर यक्व दइ, अले थ्व पचय् याये अःपुइ । थुकिं भोरि तग्वः मजुइकेत नं ग्वाहालि याइ ।

# चिनि व तछ्वचुं तयाः दयेकातःगु लड्डुं बाथ ल्वय् दुपिंत फाइदा याइ । थुकिं स्याःगु व मनावःगु क्वलाइ ।

# बारम्बार गर्भपात (मचा कुहांवइगु)या समस्या मजुइकेगु खःसा तछ्वया १२ ग्राम चालय् यानातःगु चुनय् उलि हे मात्राय् हाम्वः व चिनि नचुक निनाः कस्तिलिसे सेवन यानादिसँ ।

# कोलेस्ट्रोलयात कम यायेत तछ्वया लःया सेवनं यक्व हे फाइदा याइ ।

# तछ्वया लः त्वनेगु यानाच्वन धाःसा म्हय् दुने दुगु विषाक्त पदार्थ पिहां वइ, गुकिं यानाः ख्वाः यचुपिचु धायाः बांलानावइ । लिसें थुकिं इम्यून सिस्टमयात नं बांलाकी ।

# म्हय् गनं नं मना वयाच्वंगु दुसा तछ्वया लः दायेकाः त्वन धाःसा फाइदा जुइ ।

# डायबिटिजया ल्वगिं तछ्वचुनं दयेकातःगु मरि नयेगु याये हे माः । थुकी फाइबर यक्व दइ । थुकिया निंतिं छिं न्यागू किलो तछ्व, छगूत्या किलो चना, छगू किलो मुस्या, छगू किलो मी, छगू किलो छ्वः थ्व दक्वं क्ययेकाः दयेकागु चुंया मरि छुनाः भपियादिसँ, डायबिटिजय् फाइदा जुइ ।

# कमजोर मनूतय्गु म्हया तौल थकायेगु खःसा तछ्वयात लखय् १२ घन्टा फ्वयादिसँ, अनंलि कापः छकुतिइ चकंक तयाः पानादिसँ । अनंलि थ्वयात तीजक तीजक छ्यानाः थुकिया ख्वला वंकादिसँ । ख्वला वने धुंकाः तछ्वयागु उगु दानाय् दुरु तयाः खीर दयेकाः भपादिसँ । छुं वा लिपा हे गंसिम्ह मनू थ्व नयाः ल्ह्वनावइ ।

# गर्मीबलय् तछ्वया सत्तुं छिं थःगु म्हयात सिचुकेफइ । थुकिं म्हय् गर्मि सह यायेगु क्षमता दयेकाबी ।

# तछ्वचुनय् दुरु ल्वाकछ्यानाः चिकंकंगु छ्यंगूया निंतिं बांलाःगु क्वलं नं दयेके फइ । थ्व क्वलं बुयाः बाघौ लिपा लखं सिलादिसँ । तछ्वचुनं बेसनं स्वयां नं फाइदा याः । थुकिं चिकं कंगु छ्यंगूया कारणं जुइगु दक्वं समस्या ज्यंकाबी ।

# तःधंगु चम्चां निगू चम्चा तछ्वचुं कयाः उकी निगू चम्चा हे दुरु, हलू भतिचा, व तूचिकं भतिचा ल्वाकछ्यानाः पेस्ट दयेकादिसँ, अले ख्वालय् बुलादिसँ । गने धुंकाः क्वाःलखं ख्वाःसिलादिसँ । ख्वाः एकदम सफा खनेदइ ।

# तछ्वचुं व दुरुया क्रीमं हाकुगु ख्वाःयात नं तुइसे च्वंकाबी । अथे जूगुलिं तःधंगु चम्चां निगू चम्चा तछ्वचुनय् छगू चम्चा दुरुया क्रीम ल्वाकछ्यानाः उकी लः भतिचा तयाः पेस्ट दयेकाः ख्वालय् बुलादिसँ । ख्वाः यचुयावइ ।

# तःधंगु चम्चां निगू चम्चा तछ्वचुं, छगू चम्चा ग्लिसरिन, बागू चम्चा चिकं, बागू चम्चा गुलाबजल – थ्व सकतां ल्वाकछ्यानाः लेप दयेकादिसँ, अले पानादिसँ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS