अमेरिकनतय् जीवनया छझाः

न्यूजर्सिया टिनाफ्लाइ धइगु थासय् च्वंगु क्लिन्ट्न इन नांया होटलय् थ्यंबलय् बहनीसिया १० ताः ई जुइधुंकल । अनया रेष्टुराँ दक्व बन्द जुइधुंकूगु जुयाः बहनीसिया बेलि याये मखन । प्लेनय् गुलि नयागु खःउलि हे जक जुल । क्वथाय् प्लेटय् सिसाबुसा ब्वयातःगु दु । व नया, छेँनं यंकागु बिस्कुट नया । लः दायेकाः कफिदयेकाःत्वना ।द्यना छ्वया ।

कन्हय् कुन्हु सुथसिया ८ ताः इलय् पिकअप भ्यान वल । जि पासा नापं मौसम परिवर्तनया छगू ज्याझ्वलय् ब्वति कायेत कोलम्बिया विश्वविद्यालयया लामन्त क्याम्पसया छगू रिसर्च सेन्टर थ्यंक वना । हड्सन रिभर नापं लानाच्वंगुव थाय् तसकं हे शान्त लकस जुयाः मनमोहक जुयाच्वन । नोभेम्बरया ख्वाउँख्वाउँ धाःगु मौसमय्सुथसिया लुमुलुमु धाःगु निभालंजिमित लसकुसयानाच्वन।जिगु मन चंचंधायाः लसतां भय्बियाच्वन ।

ज्याझ्वः जुइगु थासय्दुहां वना, फुकसिया ल्हातय् च्याया कप दु । पिने च्या, कफिथम्हेस्यां हे दयेकाःत्वनेगुव्यवस्था दुगु जुयाच्वन, जि नं कपय् कफि कयाःक्वथाय्वना । भचा जायेकाः प्रोग्राम शुरु जुल । प्रोफेसरं तुफानं लेक्चर न्ह्याकल,मानौंवयात न्ववायेत ई गाइमखुथें च्वं । न्हिनसिया १ ताः इलय् लञ्च ब्रेक, २ ताः इलय्हानं क्लास न्ह्यात । अथे हे सन्ध्याया ५ः३० ताः इलय्व न्हिनसिया ज्याझ्वः क्वचाल ।

जि होटलय् लिहां वया । क्वथाय् थ्यनेधुंकाः, क्वथाया झ्यालं पर्दा उलाः पिने स्वया । टिनाफ्लाइया प्रकृतियात ब्वनेगु कुतः याना ।झ्यालं भचा स्वयाच्वना । मन मच्वन, होटलं पिहां वयाः टिनाफ्लाइ शहरया थुखेउखे स्वयाजुया । चिकिचाधंगु शहर, चिचिखागु छेँ, मनूतनं लँय् यक्व खनेमदु । स्वःस्वःथाय् यइपुसे च्वं । न्ह्यःनेसंछगू चौर खना ।अन थ्यने सातकिं जिं फुँइफुँइ यानाः सासः दुकाये पिकाये याना ।

मचायेकं हे जितः अथे याये वल खनि, नेपाःया धू ब्वइगु थासय् च्वंच्वनाम्ह जुयाः जुइ सायद। जितः छाति हे याउसे च्वंथें जुल । भचा अन च्वना । खिउँखिउँ धायावःबलय् होटलय् लिहां वना । क्वथाय्टिभि चायेका । टिभि स्वस्वं मख्ख जुयाः देनाछ्वया । विकेन्डया शनिवाःकुन्हु न्यूयोर्क चाःहिउवनेगु क्वःजित, प्रोगाम इन्चार्ज भुयुचा पासां हे चाःहिके यंकेत्यंगु जुयाच्वन ।

नेपाःया म्ह्याय्मस्त नं अमेरिकन मिजंतनाप इहिपा याइपिं म्हो मजुइ धुंकल । धात्थें थ्व छु खः ? जिगु मनय् खँ बुयावल ।

जि मख्ख जुया । तर वं थः न्यूयोर्क चाःहिउमवनागु यक्व दयेधुंकूगु जुयाः न्यूयोर्कय् च्वनाच्वंम्ह छम्ह पासाया ग्वाहालि कायेगु जानकारी बिल । कन्हय्कुन्हुसुथय्कार ज्वनाःभुयुचा पासा होटलय्वल । जि व अफ्रिकन मूलयाम्ह छम्ह पासा वयागु कारय् च्वनावना ।भुयुचापासां थम्हेस्यां हे कार चले यानावनाच्वंगु । भचा जायेकाः वं धाल, ‘थायंक्स गिभिंग डे त्यल । न्ह्यइपुसे च्वनी तिनि । जिमि केहेँपिं नं जिथाय् वइ तिनि ।’

जिं च्वाक्क न्यने वल, ‘छ नं ला छिमि कलाःया छेँय् वने माली जुइ नि ।’ वं दथुइ हे च्वाक्क नवात, ‘नो, नो आई आम नट् म्यारिद ।’ जिं ‘सरि’ धया । वं हानं धाल, ‘थन इहिपा यायेत निता चिज माः । छगू ध्यबा, मेगु ई ।’ जिं वयात न्यना, ‘छं बिदाबलय् गथे यानाः ई फुकेगु ले ?’ वं धाल, ‘बियर त्वनेगु, डिस्को वनेगु, म्ये न्यनेगु ब्लाब्लाब्ला ।’ स्वये हे फसि थेंग्वाराम्ह भुयुचा पासां गथे ब्याहा मयासे च्वनाच्वन जुइ, जिगु मनय् खुलदुली मचे जुल ।

तर अमेरिकाय् अनम्यारिड धाइपिं यक्व हे दुगु जुयाच्वन । ब्याहा याये म्हाःगु खःला, मयःगु खःला, मत्यःनिगु खःला, झंझट ताइगु खःला वा ग्याःगु खःला, मसिउ । जिगु मनय् खँ ल्हात । निन्हुति न्ह्यः छम्ह प्रोफेसरं अमेरिकाय् इहिपाया बारे गफ गफय्धाःगुखँलुमना वल, ‘थौंकन्हय् अमेरिकन ल्याय्म्हत विदेशी मूलया मिस्त नाप ब्याहा याइपिं यक्व दयेधुंकल ।’ व प्रोफेसरया कलाः नं चाइनिज मूलयाम्ह जुयाच्वन ।

वं धागु खः, ‘अमेरिकाय् ब्याहा याये न्ह्याःपिं विदेशी मिस्तय् डिमाण्ड दु । छाय्धाःसा उपिं नाप डिल याये अःपु । उपिं अन्डरस्टान्देवल, इमान्दार आदि आदि ।’ वं हानं धाल, ‘अमेरिकाय् हे च्वंपिं भुयुचा मिस्त ब्याहा यायेगु धयागु सिंह लही थें । उमिगु डिमान्ड पुरा यायां, उमित सन्तुष्ट यायेगु धयागु जीवनय् संघर्ष हे यानाच्वनेगु खः ।’ विदेशय् मिस्तय् इहिपाया बारे जिं नं न्यनागु छगू खँ, ‘नेपाःया म्ह्याय्मस्त नं अमेरिकन मिजंतनाप इहिपा याइपिं म्हो मजुइ धुंकल ।

धात्थें थ्व छु खः ? जिगु मनय् खँ बुयावल, ‘इहिपाया विश्वब्यापीकरण खःवा हिला वनाच्वंगु परिस्थितिइ विकसित समाजया लिच्वः खः ?’जिमिगु गाडी न्ह्याः वनाच्वन । गाडी चले यानाच्वंम्ह पासां जिगु ख्वालय् स्वःगु, अले जिं नं वयागु ख्वालय् स्वयागु पाः लात । अबलय् जिं छाय् छाय् हानं वयाके प्वाक्क न्यने वल, ‘मां–अबु ला बरोबर नाप लाः जुइनि ?’ वं लिसः बिल, ‘दे आर इन्ज्वाइंग द्योर लाइफ ।

जागिरया झ्वलय्काय्, म्ह्याय्पिं छेँत्वःताः पिने पिने वने मालीगु बाध्यता । अले छेँय् बुराबुरिपिं मां, अबु जक जुइगु । बिचरा मां अबु होटलया पेइङ्ग गेष्ट । सुथसिया ब्रेकफास्ट होटलय् नइगु, लन्च नं होटलय् हे । डिनर छगू न्ह्यागुसां न्याना नइगु जुयाच्वन । गबलें काय्पिं, म्ह्याय्पिं वा थःथिति वल धाःसा न्ह्यइपुक छेँय् जोरय् यानाः नइगु जुयाच्वन । अप्वःथें बुराबुरि अमेरिकनतय् थथे हे न्हि न्ह्याइगु जुयाच्वन ।

 

वंवं जिपिं न्यूयोर्कया बसपार्कय् थ्यन । पासां गाडी पार्क यायेत बांलाःगु थाय् मालाच्वन । अबलय् वं धाल, ‘थन गाडी खुयायंकेयः ।’ जिं अजूचायापु कथं वयात स्वया । वं धाल, ‘गाडी खुइ धकाः खुइगु मखु, मस्तय्सं ताःचा चायेकाः चिकं दत्तले गाडी चले याइगु । अले चिकं मन्तकि न्ह्यःने लाःथाय् गाडी वांछ्वयाथकीगु । जिगु गाडी छक्वः थथे हे तने धुंकूगु दु ।’ अनं जिपिं बसय् च्वनाः न्यूयोर्क शहरपाखे वना ।

न्यूयोर्क बसपार्कय् थ्यंबलय् जिमित इटालियन मूलया मिसाम्ह पासां लसकुस यात । जिपिं प्यम्हं बसपार्कं हड्सन रिभरया सिथंसिथं न्यासि वनाः ‘स्टाय्च्यू अफ ल्बिर्टि’ स्वयेत वना । रिभर साइडय् न्यासि वनेगुया मज्जा हे मेगु । जिं उखेथुखे स्वया, हडसन रिभर जःखः विकासया लहरं भय्बियाच्वन । विशाल भवन, व स्वया व तजाः,ततःधंगुहोटल, विकसित प्रविधिया ब्यापार केन्द्र आदि ।

धात्थें हलिमय् रिभर साइड, समुद्रया जःखःया लागा हे जुयाच्वन खनी विकसित थाय् धयागु, तसकं न्ह्यइपुसे च्वंगु । जितः लुमंसे वल, सन् २००१ य् बेलायतया थेम्स रिभर साइड्य् चाःहिलागु । अथे हे इटालिया ऐतिहासिक शहर भेनिसय् डुंगाय् च्वना सयर यानागु । भेनिस शहरय् छगू थासं मेगु थासय् वनेत लःया लँपुं जुइमाःगु अनया विषेशता खः । गुगु जिगु जीवनय् गबलें ल्वःमनी मखुगु यात्रा जुयाच्वंगु दु ।

‘स्टायच्यू अफ लिबर्टि’ तसकं हे भिडभाड जुइगु थाय् जुयाच्वन । हलिमय् हे नांजाःगु छगू स्वयेमाःगु थाय् । अन वनेत डुंगाय् च्वनाः वनेमाःगु जुयाच्वन । तसकं हे कडिकडाउ चेकिंग, लाकां तक त्वयाः वनेमाः । ‘लिबर्टि आइजल्याण्डय् च्वंगु वाउँगु रंगया स्टाय्च्यू दुगु थासय् वने नं भाग्य हे दयेकेमाःगु जुयाच्वन । छाय्धाःसां थीथी कारणं दँय्दसं धयाथें ताः ई तक थ्व थाय् बन्द जुइ यःगु जुयाच्वन । टिकट न्यानाः स्टायच्यू अफ लिबर्टिया लागि जिपिं डुंगाय् च्वनावना ।

भचा जायेकाः स्टाय्च्यू थ्यन ।अन थ्यंबलय्जिं सर्गतय् हेलिकप्टर चाःचाःहिलाच्वंगु खना । ट्वीन टावरथें ‘स्टायच्यू अफ लिवर्टि’यात बमं मुइकाः ध्वस्त याना बी धका पहरा बियाच्वंगु जुयाच्वन । तसकं फसं दाये यःगु थाय् जुयाः अन ताउत च्वनेगु खँ मजुल । अन फोटोफिटो कयाःजिपिं न्यूयोर्क शहरपाखे लिहांवया । लँय् नये पित्यानाः छगू थाई रेष्टुराँय् दुहांवना । अन चाउमिन नया, भचा आराम कया अले ट्वीनटावरपाखे स्वयावना ।

भचा वनाबलय् सन् २०११ सेप्टेम्वरं ११ य् ट्वीनटावर आक्रमणय् लाःपिनिगु नामं दयेकातःगु श्रद्धाञ्जली पार्क खना । शान्तिया सः थ्वयेकेत जुइमाः सायद अन तग्वःगु गं छगः स्थापना यानातःगु दु।नापं मदुपिं मनूतय्गु नामं दयेकातःगु समाधीया संकेत नं खना । व हे थाय् लिक्कसं ट्वीनटावर लानाच्वन खनि ।अनं जिपिं न्यूयोर्कया मुख्य शहर माय्नहट्टनपाखे वना । माय्नहट्टन विश्वय् हे नांजाःगु अजूचायापुगु भव्य शहर खः ।

अनया व्यस्त बजार, ततःखागु छेँ, लँय् हुलहुल मनूत स्वस्वं हे ई फुइगु जुयाच्वन । शनिवाः जुयाः खःला मसिउ, वंवंथाय् मनूत म्वःम्वः दु । सकलें तसकं लिमलाःपिं थें च्वं । माय्नहाट्टनय् ‘वाकिङ’ यायेगु जिगु इच्छा नं पुरा जुल । अनया थीथी थाय् स्वया । अनं जिमिगु पलाः टाइम्स स्क्वायरपाखे न्ह्यात । टाइम्स स्क्वायर वनेगु झ्वलय् छगू सतकय् जिं मनं हे मखना थें खना, सतकय् फोहर वांछ्वयातःगु । जिगु मिखा अन हे दिनाच्वन ।

सायद बिदाया न्हि जुयाःजकं अथे फोहर वांछ्वयातःगु खःला ? धयागु मनय् वयेकाःन्यूयोर्क शहर नं नेपाः स्वयां कम मजू धइगु तायेका । टाइम्स स्क्वायर थ्यंबलय् अनया झिलिमिलि मतं जिगु मिखा हे तिरिमिरि धाल । न्हिच्छि, चच्छिं हे ह्याउँ–वाउँ मतं शहर झःझः धायाच्वनीगु जुयाच्वन । स्वःस्वःथाय् न्ह्यइपुसे च्वं । अन भचा च्वना, अले ई दनि थें च्वंगुलिं चाइना टाउन छक्वः स्वयेदुसा जिउधइगु मनं उखेपाखे वनाछ्वया ।

चाइना टाउन चीन थें हे च्वं । स्वःस्वःथाय् चाइनिजया चाइनिजत जक । अनया फुक्क पसः चाइनिजतय्गु हे जक थें च्वं ।
खिउँखिउँ धायावःगुलिंं अनं जिपिं होटलपाखे लिहां वया । शनिवाःया यात्रा सफल जूगु तायेका । वयां कन्हय्कुन्हु आइतबाः फेमिलि ग्याडरिङ्गय् जिमित छम्ह प्रोफेसरं न्यूयोर्कया चीज केक फाक्टरी नांया रेस्टुराँय्सःतल । न्ह्यइपुगु थाय्, गफ यायेमाःपिं अमेरिकनत गफय् मस्त जुल ।

प्रोफेसरं जिमित वया कलाःम्ह म्हसीका बिल । तर उमि मचा मदुगु जुयाच्वन । गुगु उमित पिर थें च्वं । छाय्धाःसा सुना नं मन्यँसां बाज्यःति वंम्ह प्रोफेसरं कलाःया ख्वाः स्वयाः धयाच्वन, ‘जिमि मचा मदु । जागिरं यानाः निम्हं बाया च्वनेमाल । नापलाइबलय् मचा दयेकेगु कुतः यानागु नं खः । तर दुर्भाग्य धाये, मचा धाःसा मदु ।’ जागिरया कारणं कलाः–भाःत बाया च्वने मालीगु स्वाभाविक खः ।

तर गबलें थ्व जीवनय् सराः हे जुयाबिल धाःसा जीवन दुःखदायी जुइ यः खनि । अमेरिकाय् ड्यूटि, जागिर धालकि मनूत तसकं हे होशियार जुइपिं । छाय्धाःसा जागिरय् बफादारी, इमान्दारी अले जिम्मेवारीया बोझ दयाच्वनी । उकिं उपिं उलि हे डिसिप्लेन्द जुयाच्वनी । उमिथाय् ज्याया कदर दु, सम्मान दु । ज्या न्ह्याथें ज्याःगु हे जुइमा, ज्या यायेगु हे इज्जत दु । ज्याय् क्वालिटीया तःधंगु महत्व दइगु जुयाः उपिं ज्याय् तसकं लगनशील, मेहनति जू ।

ज्या धालकि सिनाः सिनाः याइपिं, छाय्धाःसा अमेरिकाय् ज्या दुसा जक ध्यबा दु । ध्यबा दुसा हे जक ज्यान दु, मोज–मस्ति दु अले जीवन दु ।व न्हि कुन्हु । डिनर सिधयेकाः लिबाक्क जिपिं होटलय् लिहां वया । वयां लिपा निन्हु, स्वन्हुति जिपिं थःथःपिं हे अमेरिकाया थीथी थासय् चाःहिला । तालिम क्वचायेकाः अमेरिकायात बाईबाई यायां, न्ह्यइपुगु लुमंति ज्वनाः नेपाः लिहां वया ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS