ख्यालिन्हिलि

टिकट चेकर ः अँ, सर, छिगु टिकट ?
यात्री ः ना, कयादिसँ, निपाः टिकट ।
चेकर ः छिलिसे मेम्ह सु दु ?
यात्री ः सर, जि याकःचा हे खः ।
चेकर ः अथे खःसा थ्व मेगु टिकट सुयागु लागी ले ?
यात्री ः ज्यउ, गनं न्हापांगु टिकट तन धाःसा मेगु टिकटं ज्या वइ अले म्वायेक म्वायेकं जरिवाना पुले माली मखु ।
चेकर ः तर यदि निपातं टिकट तन धाःसा ले ?
यात्री ः अज्याःगु अवस्था मवयेकेत जिं अलरुट पास दयेकातयागु दु ।
०००
पुलांगु जमानाय् सुं छम्ह ल्यासे सुं ल्याय्म्हलिसे चिडियाखाना चाःहिउ वन धाःसा ल्यासेया मांअबुया धन्दा कयाच्वने मालीगु खः ।
थौंकन्हय् सुं ल्यासे सुं ल्याय्म्हलिसे चिडियाखानाय् चाःहिउ वन धाःसा ल्यासेया मांअबुं छतिं हे धन्दा काइमखु । छाय्कि आः चिडियाखाना थपाय्च्वः हुल जुइ कि अन छथासंदनाच्वने थाकु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS